Име на проект : BG 051POO1/07/5.2-01/D01/0007 „Живот в общността”

Обхват на проекта : Община Стрелча

Начало на проекта(месец/година) : 07/2008

Край на проекта(месец/година) : 06/2009

Бюджет : 64 081,67 лева

донор : Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Партньори : Фондация ЕКИП

Целева група :

Потребителите на услугата са общо 30 лица над 18 години с различни видове трайни увреждания, с намалена работоспособност 50 и над 50%, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация или невъзможност сами да организират социалния си живот и желаят да бъдат подпомогнати в ежедневието, както и самотно живеещи възрастни хора, които не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в своя дом.

Програмен сектор : Социална защита

Описание на проекта:

Общата цел на проекта е да се създаде среда за подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора чрез предоставяне на социални услуги в общността, като се насърчават равните възможности на уязвимите групи.

Основни дейности по проект „Живот в общността” към 30.11.2008 г.

1. Организация и управление на проекта;
2. Подбор и назначаване на преките доставчици;
3. Подбор и сключване на договори с потребителите на услуги;
4. Провеждане на въвеждащо обучение, консултиране;
5. Предоставяне на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник”;
6. Популяризиране на проекта.

Услуги :

Социален асистент и домашен помощник

Резултати :

Резултати по проект „Живот в общността” към 30.11.2008 г.
1. Осигурен и оборудван офис по проекта;
2. Разработен общ работен проектен план;
3. Създадена система за вътрешен контрол и мониторинг
4. Проведена встъпителна конференция;
5. Издадена и разпространена дипляна за услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”
6. Извършен подбор на кандидатите за социален асистент и домашен помощник
7. Обучени и мотивирани за работа социални асистенти и домашни помощници
8. Назначени социални асистенти и домашни помощници и сключени трудови договори;
9. Изготвени индивидуални работни планове на социалните асистенти и домашните помощници
10. Извършен подбор на потенциалните потребители;
11. Сключени договори с потребителите на услугата
12. Изготвени индивидуални планове за предоставяне на услугата „Социален асистент” и услугата „Домашен помощник”;
13. Предоставяне на социални услуги.