ЗА ВАС

 • мениджъри на социални и образователни институции;
 • работещи в сферата на социалните услуги;
 • специалисти в помагащите професии;
 • ръководители и изпълнители на проекти;

С ЦЕЛ

 • създаване на работещи механизми и развитие на качествени услугите за деца и семейства в и извън общността;
 • постигане на висока степен на хармонизиране с национални и международни стандарти областта на закрила на децата и семействата;

 • реализиране на устойчиви проекти на местно и национално ниво.

ПРЕДЛАГАМЕ

 • предоставяне на супервизия и/или консултиране на мултидисциплинарни услуги;

 • обучения;
 • консултиране и подкрепа при разработване и реализиране на проекти.

СУПЕРВИЗИЯ

Основни цели на супервизията и консултирането:

 • Повишаване конкурентоспособността на организацията на пазара на социалните и образователните услуги.
 • Придобиване на професионални умения за справяне с проблеми от практиката чрез фокусиране върху професионалното развитие и актуализация.
 • Подкрепа и насочване за практикуващите.
 • Подобрява качеството на услугите, предоставяни на клиентските група
 • Ние предлагаме следните видове супервизия:

 • Групова супервизия – в рамките на организацията.
 • Групова супервизия в мултидисциплинарна среда: представлява среща на супервизор с хора от различни свързани дисциплини. Целта е да се изучат ценностите и различните подходи, което е много полезно за хора, практикуващи в мултидисциплинарна среда.
 • Групова супервизия между колеги: представлява среща на хора от една дисциплина, но от различни организации.
 • Индивидуална супервизия.
 • Индивидуално консултиране.
 • Времетраене на супервизията
 • Провежда се след договаряне и според нуждите на организацията/институцията.

ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Най-общо обученията се придържат към официалните методики за предоставяне на услуги в България. В тях са съчетани теоретична и практическа част, интерактивни са и са подходящи за всички видове професионалисти в сферата в т.ч. социални работници, психолози, педагози, възпитатели, здравни работници, училищни екипи, местни власти, професионални общности и сдружения. Обученията са подходящи също за: трудови борси, обучителни организации, организации извършващи социални услуги, консултативни центрове.

Обученията следват подходите и методите за обучение на възрастни, а именно придобиване на умения базирани върху собствения опит и знанията на хората за лично и професионално усъвършенстване

Обученията са организирани в модули, като всеки модул може да бъде предложен поотделно или в съчетание с други. Така също обученията са съобразени с възможностите на държавно делигираните бюджети на училища и услуги за деца – специализирани институции и услуги в общността.

Екипът на Фондацията може да предложи и обучителни модули по теми в социалната сфера, заявени от Вас.