НАШИЯТ ПРОФИЛ

Профилът на проектите на Фондация ЕКИП може да се обобщи в следните програмни области:

  • Социална сфера: техническа помощ, развиване и предоставяне на услуги за деца и възрастни в неравностойно положение;

  • Здравеопазване: развиване на политики и добри практики за повишаване на здравния статус на уязвими групи;

  • Образование: техническа помощ в сферата на професионално обучение, развиване на политики и практики за интеграция на деца и младежи в риск от отпадане от училище;

  • Гражданско общество: развиване на капацитета на местни организации и инициативи за реализация на правото на всеки човек на достъп до качествени социални, образователни и здравни услуги в общността;