Име на проект : Възможности за Учене и Интеграция (ВУИ)

Начало на проекта(месец/година) : 10/2008

Край на проекта(месец/година) : 12/2009

Бюджет : 19704,92 лв.

донор : Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г., Р България, МОН

Партньори : ВУИ “Св.Св.Кирил и Методий”с.Керека, Фондация ЕКИП, Международна школа ЕДЮКО България

Целева група :

• 55 деца от ВУИ “Н.Й.Вапцаров” – с.Завет
• 30 деца от ВУИ “Св.Св- Кирил и Методий” с. Керека
• 30 деца от ВУИ “А.Узунов.” – гр.Ракитово
• 10 деца от ВУИ „А.Макаренко с.Динево, Хасковска област

Програмен сектор : Социална закрила и качествено образование

Описание на проекта :

Обща цел
Създаване на условия за физическото, интелектуалното и личностово развитие на 125 децата от ВУИ „Н.Й.Вапцаров” гр.Завет, ВУИ “Св.Св.Кирил е Методий” в с. Керека, ВУИ гр. Ракитово и ВУИ с.Динево чрез разнообразяване и разширяване на извънкласните и извънучилищни дейности.
Специфична цел
• Развитие на нови форми на ангажираност на 125 младежи, настанени във ВУИ чрез включване в училищни дейности и междуучилищни събития от областта на различните видове спорт и организиране на обучение за придобиване на опит чрез преживявания.
• Намаляване на социалната изолация в обществото, формиране на положителна нагласа за личностна промяна и изграждане на социално приемливи модели на поведение .
• Създаване на модел на подходящи форми на работа с децата от ВУИ, при които спортът да се наложи, като алтернатива за свободното им време и развие нагласи за здравословен начин на живот .
• Да се възстановят добрите традиции, като част от стратегията за устойчиво развитие на спортните дейности във възпитателните училища – ВУИ гр.Завет, ВУИ гр. Ракитово, ВУИ с.Керека, ВУИ с.Динево.

Услуги :

Превенция на отпадането от училище

Превенция на агресивното поведение

Превенция на насилието