Име на проект : Управление на социални услуги в Комплексите за социални услуги за деца и семейства в Столична община, България

Номер : BGR 042

Обхват на проекта : Столична община,

Начало на проекта(месец/година) : 10/2006

Край на проекта(месец/година) : 10/2011

донор : Държавно делигирана дейност

Партньори : Софийски Университет, НПО

 

 

Целева група :

Деца в риск и техните семейства от Столична Община и от цялата страна.

Описание на проекта :

Програмата за развитие на социалните услуги в Комплекса за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) – София е разработена въз основа на Стратегията за закрила на детето на общината и е съобразена с конкретни нужди и приоритети на деца и семейства в риск на територията на общината. Едновременно с това програмата е хармонизирана с българското и международно законодателство и предлага мерки и механизми за изпълнение на основните й цели и задачи, гарантиращи закрила правата на децата и техните семейства. В комплекса функционират Център за обществена подкрепа с капацитет 120 клиенти средно месечно. Звено

Услуги :

Комплексът за социални услуги за деца и семейства предоставя и развива услуги в следните насоки:

Превенция на изоставянето на деца;

Превенция на рисково поведение при децата и помощ за деца с поведенчески отклонения;

Превенция на отпадане от училище;

Реинтеграция на деца от специализирани институции на територията на общината и намаляване броя на настаняванията; • Осигуряване на възможност за осъществяване на приемна грижа и осиновяване;

Интегриране, помощ и подкрепа на деца с увреждания и техните семейства;

Оказване на съдействие и подкрепа на деца, жертви на насилие и/или експлоатация, включително и най-тежки форми на детски труд;

Подкрепа и консултиране на бременни жени, при които има основателен риск да изоставят детето след раждането;

Подкрепа на деца и семейства от общността;

Училище за бъдеще майки;

Консултиране, супервизия и обучение за работещи в системата за закрила на детето и специализираните институции.

Материали :

Ръководство за приемни родители.

Обучителни материали за социални работници.

web site: www.ksuds-sofia.org