ОБЯВА ЗА РАБОТА

 През месец февруари 2024 год. стартира предоставянето на социални услуги за ранно детско развитие в град Бургас по проект „Бъдеще за децата – Социално включване и равни възможности“ BG05SFPR002-2.003, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, с бенефициент ОБЩИНА БУРГАС и партньор ФОНДАЦИЯ ЕКИП.

 

ФОНДАЦИЯ ЕКИП, в качеството си на партньор обявява процедура за набиране, подбор и назначаване на персонал в услугите, както следва:

 1. Социален работник – трудов договор по КТ на пълен работен ден;
 2. Социален работник – трудов договор по КТ на пълен работен ден ;
 3. Психолог – на трудов договор по КТ на пълен работен ден ;
 4. Специален педагог/логопед/ерготерапевт – на трудов договор по КТ на пълен работен ден ;
 5. Медицинска сестра – на трудов договор по КТ, при 40 часа месечна натовареност;

 I. Общи изисквания към специалистите:

 1. Да притежават необходимия образователен ценз – минимум бакалавър за длъжностите „социален работник“, „психолог“ и „специален педагог“.
 2. Да притежават диплома за завършено медицинско образование за длъжността „медицинска сестра“;
 3. Да познават нормативната уредба в областта на закрила на децата, социалните услуги за деца и семейства и здравна грижа за деца в т.ч. : Закон за социалните услуги, Наредба за качеството на социалните услуги, Закон за закрила на детето; Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето; Закон за социално подпомагане и правилника за неговото прилагане; Етичен кодекс за работа с деца; Наредба за критерии и стандарти за социални услуги за деца; Закон за предучилищното и училищното образование.
 4. Отлични комуникативни способности;
 5. Умения за работа в екип;
 6. Умения за междуинституционално сътрудничество;
 7. Отговорност, коректност, организираност.

II. Основни задължения и специфични изисквания за отделните позиции:

1. Социален работник:

Основни задължения

Оказва помощ на семействата, които се обръщат към услугите по ранно детско развитие. В задълженията му влиза информиране на семействата по въпросите на социалните права и облекчения, предоставяни от държавата; информиране на семействата и свързване с организации, оказващи помощ и услуги в общността. Помага на семействата да ползват правата и облекченията на база на българското законодателство. Участва в оценката на реалните потребности на семейството от финансова, материална, обучителна и друг вид подкрепа. Взима участие в търсене на ресурси за семейството.

Работи в посока посредничество между семейството и специалистите по конкретни въпроси, свързани с планиране на график за провеждане на занятия, обмен на информация и дейности. Пряко отговаря за воденето и отчитането на задължителната документация, водена в услугите.

 Специфични изисквания

 • Образование – висше, степен „Професионален бакалавър“, „Бакалавър“ или „Магистър“;
 • Професионално направление – „Социални дейности“;
 • Професионален опит е предимство;
 • Компютърна грамотност;
 • Допълнителни квалификации и опит в социалната сфера и работата с деца са предимство.

 

2. Психолог:

Основни задължения

Оказва помощ на семействата на деца със социално-емоционални проблеми. В задълженията му се включва оценка на социално-емоционалното и познавателното развитие на детето, както и оценка на взаимодействието дете-родител. Работата на психолога включва също психологическа подкрепа на семейството, помощ във взаимоотношенията между родителите и детето, психологическа работа с деца със социално-емоционални и поведенчески проблеми. Психологът консултира индивидуално и/или в група родителите; при нужда оказва методическа помощ на учителите и персонала на детски градини за приобщаване на деца от целевата група.

 Специфични изисквания

 • Образование – висше, степен „Бакалавър“ или „Магистър“;
 • Професионално направление – „Психология”;
 • Професионален опит – минимум 3 година стаж в сферата на социалните услуги с деца от рискови групи между 0 и 6 години и техните семейства;
 • Компютърна грамотност;
 • Допълнителни квалификации и опит: стратегии, форми и средства за диагностика и терапевтични намеси при деца от целевата група.

3. Специален педагог:

Основни задължения

Оказва помощ на семействата на деца със забавяне в познавателното развитие или риск от забавяне. Работи индивидуално или в група, с оглед развитие на първоначални умения за взаимодействие между децата, обща игра, което е важна крачка за доброто им приобщаване в детска градина. Оценява нивото на познавателно развитие на всяко конкретно дете и предлага занятия за усвояване на академични умения. При нужда реализира дейности в детска градина, подкрепяйки и подпомагайки методически учителите от образователната система, както и работи в партньорство в тях.

 Специфични изисквания

 • Образование – висше степен „Бакалавър“, „Магистър“ ;
 • Професионално направление – „Специална педагогика“, „Логопедия“;
 • Професионален опит – минимум 1 година стаж в сферата на социалните услуги с деца от рискови групи между 0 и 6 години и техните семейства. Практически опит при работа с деца с увреждания и техните семейства;
 • Компютърна грамотност;
 • Допълнителни квалификации и опит: алтернативни методи за развитие на комуникативни умения при деца със специални потребности.

4. Медицинска сестра:

Основни задължения

Консултира семействата по въпросите на здравето на детето. Участва в първичния прием на децата, където се запознава с наличната медицинска документация, историята на раждането, семейната анамнеза. Участва в оценката на физическото развитие на детето. Дава препоръки на семейството по въпросите на дневния режим, храненето, съня. Помага за изграждане на навици у родителите за грижа за детето и спазване на хигиенни норми и здравна профилактика. Подпомага работата на останалите специалисти от екипа по Ранна интервенция. Поддържа контакти с медицински заведения, лични лекари и други медицински специалисти, които насочват децата в риск към услугите по ранна интервенция, с цел ранното им и по-пълно обхващане.

 Специфични изисквания

 • Образование – полувисше, висше степен „Бакалавър“;
 • Професионално направление – „Медицинска сестра“, „Медицински фелдшер“;
 • Професионален опит – минимум 1 година стаж в сферата на социалните услуги с деца от рискови групи между 0 и 6 години и техните семейства;
 • Компютърна грамотност;
 • Допълнителни квалификации и опит са предимство.

 

IІІ. Необходими документи за участие в подбора:

Желаещите да заемат съответните длъжности подават Заявление с приложен пакет от документи до Изпълнителния директор на Фондация ЕКИП. Наборът от документи включва:

 • Заявление за участие в процедурата по подбор на персонал в свободен текст;
 • Автобиография;
 • Копие на диплома за завършена степен на образование релевантно на длъжността, за която се кандидатства;
 • Копие на документи за професионална квалификация;
 • Копие на документи, удостоверяващи трудов стаж и/или опит в социалната сфера;

*Забележка: Кандидатите, които не са представили пълен комплект документи или представените документи не отговарят на изискванията за заеманата длъжност няма да бъдат допуснати до втори етап на конкурса.

 

IV. Срокове и място за подаване на документите:

Подаването на документите на кандидатите ще се извършва до 17.00 часа на 25.01.2024 год. в офиса на Фондация ЕКИП – гр. Бургас, ул. „Цариградска“ 52 или сканирано копие на пакета с документи по електронна поща: zhitarova@abv.bg

V. Етапи на подбора

Подбор по документи

Комисията селектира кандидатите, отговарящи на критериите за образование и професионален опит и съставя протокол. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати се обявяват в сайта на фондация ЕКИП – www.ecip-bg.org до 24.01. 2024 г. Допуснатите до интервю кандидати се уведомяват по телефона за датата и часа, на който ще се проведе интервюто с тях.

Провеждане на интервю с допуснатите кандидати

Интервюто с допуснатите кандидати се провежда на 26.01.2024 г. в офис на Фондация ЕКИП. Всеки кандидат трябва да се яви за интервюто в часа, който му е определен по график.

Чрез интервю се оценяват мотивацията, професионални компетенции, уменията за работа в екип, нагласите за вземане на решения, нагласите за работа с деца , вкл. с деца с увреждания и личностните качества, проучване на нагласите за работа с представители на рискови социални групи.

Оценяване и класиране на кандидатите: Комисията съставя Протокол. Списъкът с класираните кандидати се обявява на информационното табло в офиса на Фондация ЕКИП.

 

Длъжностите се заема чрез сключване на трудов договор.

Допълнителна информация може да получите на телефон 0892229242.

 

Б. ЖИТАРОВА

Изпълнителен директор

Фондация ЕКИП