Име на проект : Шанс за децата в неравностойно социално положение

Обхват на проекта : с.Драгоданово

Начало на проекта(месец/година) : 10/2008

Край на проекта(месец/година) : 12/2009

Бюджет : 31297.23 лв

донор : Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г., МОН

Партньори : Фондация ЕКИП, VІ ОУ“Бр.Миладинови“, гр. Сливен, Международна школа ЕДЮКО България

Целева група :

250 деца, в това число:
– 30 деца в неравностойно положение на възраст от 10 до 18 години , настанени във СПИ “Христо Ботев” с.Драгоданово
– 180 деца от VІ ОУ”Братя Миладинови” гр.Сливен;
– 40 деца от общността

Програмен сектор : Социална закрила и достъп образование

Описание на проекта :

Във СПИ, по закона за БППМН, се настаняват деца, които излизат от рамките на действащите социални норми в дадено общество. Най- общо децата от СПИ имат нарушени взаимодействия със семейството, неблагополучия в отношенията учител-ученик-родител, били са неглижирани, социално занемарени. Те изпитват трудности във формирането и изграждането на личността, симптом, който в определени случаи е провокиран от невротичните или психотичните характеристики на личността и който задължително изисква прилагането на средства за въздействие, обучение и поведенческа терапия. Актуалните проблеми на децата, настанени в СПИ са свързани и с рискове по отношение на различни злоупотреби. Тези деца трудно се социализират, не успяват да организират самостоятелно живота си, да взимат самостоятелни решения и да саморегулират поведението си след напускането на СПИ. При децата има и сериозен дефицит от социални и жизненоважни умения, в това число липса на достатъчно знания, нагласи и поведение за здравословен и целесъобразен начин на живот. Не на последно място, поради сравнително ниското качество на обучение, което се осигурява на децата много често те се оказват непригодни и неадаптивни към изискванията на пазара на труда, което ги прави трудно мобилни и ги поставя в ситуация на социална изолация. И тогава житейският кръг на детето се затваря. Изправено пред избора дали да оцелее или да продължи то повтаря стари модели на поведение и се връща в “изходна точка”.

Дейностите по проекта включват:

 • Разработване на система за вътрешен контрол и мониторинг
 • Създаване на мрежа за сътрудничество на местно ниво
 • Сформиране на групи по интереси от децата във ВУИ
 • Развиване на ателие по керамика
 • Развиване на ателие по приложни изкуства
 • Развиване на ателие по готварство
 • Създаване на клуб «Графити»
 • Развиване на спортни секции – футбол, тенис на маса
 • Провеждане на спортно-тренировъчен лагер
 • Провеждане на курс «Обучение чрез преживявания сред природата»
 • Подобряване на диалога училище-семейство
 • Провеждане на информационни кампании
 • Мониторинг, оценка и разпространение на резултатите

Услуги :

Превенция на отпадането училище

Превенция на агресивното поведение в институцията, училище и общността.

Превенция на насилието.