ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На основание чл.2 ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016 Г. ОПОВЕСТЯВА ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КАНЦЕЛАРСКИ И ОФИС МАТЕРИАЛИ

Относно: Доставка на канцеларски и офис материали по проект: „Новото утре!“ – подкрепа за предучилищно образование и  интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа, по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж.

 

Описание: Доставка на канцеларски и офис материали.

 

Наименование Брой
1 цветни маркери за дъска

100

2 Лепило – сухо

200

3 Черни моливи

400

4 цветни моливи

250

5 цветна хартия

200

6 C90

30

7 Принтерна хартия

200

8 гъба за дъска

12

9 Цветна хартия – пастелни цветове

35

10 Ножици

95

11 пластелин

150

12 Класьори

30

13 Папки меки корици

250

14 Джобове

8

15 Разделители

14

16 темперни бои в бурканче

60

17 чашка за рисуване-двойна

50

18 пластелин

150

2219 темпера

140

2320 акварел

140

21 Книжки – общи теми

150

22 книжки с приказки

60

23 оцветяванки

170

24 тонер за принтер

10

 

Прогнозна стойност: 11834,00 лева /9867,00 лева без ДДС

 

Начин на кандидатстване:Всеки кандидат има право да представи само една оферта по настоящата поръчка. Кандидатите трябва да представят ценовите си предложения, срока за изпълнение на доставката и подробно описание на количествените и качествените характеристики на материалите в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020 и/или e-mail: zhitarova@abv.bg и/или на хартиен носител на адрес: гр. София, ж.к. Западен парк, бл. 75, вх. 1, ап.2.

 

За допълнителна информация и контакт: zhitarova@abv.bg

Краен срок за подаване на ценовите предложения : 20.10.2016 год. 18.00ч.

Дата 10.09.2016 год.                                    Подпис и печат:

Биляна Житарова

Изпълнителен директор на Фондация ЕКИП

 

Проект „Новото утре!“ – подкрепа за предучилищно образование и интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа Договор: BG05M2OP001-3.001-0101- С02, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

––––––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––-

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „НОИР 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от ЕСИФ.