ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проект: „Новото утре!“ – подкрепа за предучилищно образование и  интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа.

Договор: BG05M2OP001-3.001-0101- С02

Бенефициент: Фондация ЕКИП

 

На основание чл.2 ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016 Г. ОПОВЕСТЯВА ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Относно: Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: „Новото утре!“ – подкрепа за предучилищно образование и интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа, по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж.

 

 

Описание: Доставка на оборудване и обзавеждане в ДГ „М.Рубенова“, ДГ „Здравец“ и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр. Стралджа.

 

Наименование

Описание

Брой

1 мултимедийни проектори Яркост, lumens 150 ANSI

Контраст 1000:1

Разд. способност  854×480

Поддържане на формати 16:9 4:3

Звук  stereo

Късофокусен

Лампа, W Laser/LED

Гаранция мин. 12 месеца

2

2 Фотоапарат Цифров, Мегапиксели 20, Вградена светкавица, Видеозапис USB изход

2

3 Лаптоп Процесор тип Intel DualCore, Размер на паметта 4 GB,  с тонколони,

3

4 Касетофон със  CD и  USB

2

5 Флаш памет мин. 16MB

10

6 музикална аудио-система Мощност 70 W, Четене на CD, Четене на DVD, USB порт, Дистанционно

3

7 прожекционен екран Размер : 200см х 115см

Формат : 16:9

Цвят на платното : Бял Мат

Монтаж : Стена и Таван

Тип : Механичен

1

8 масичка за проектор Дървена или метална

1

9 стелаж Дървен, ширина 80 см., височина 140 см.

6

10 LSD телевизор Размер на екрана: 55 см.

Енергиен клас: A -Резолюция: 3 -Цифров тунер: DVB-T/C/MPEG4 -Поддържани формати: AVI, MP3, JPG, PC, SCART, VGA, HDMI,…

1

11 Маси с контейнер/нисък шкаф Дървени, с ширина 80 см., височина 100 см.

3

 

Прогнозна стойност: 8757,00 лева /7297,5 лева без ДДС/

 

Начин на кандидатстване:Всеки кандидат има право да представи само една оферта по настоящата поръчка. Кандидатите трябва да представят ценовите си предложения, срока за изпълнение на доставката и подробно описание на количествените и качествените характеристики на материалите в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020 и/или e-mail: zhitarova@abv.bg и/или на хартиен носител на адрес: гр. София, ж.к. Западен парк, бл. 75, вх. 1, ап.2.

 

За допълнителна информация и контакт: zhitarova@abv.bg

Краен срок за подаване на ценовите предложения : 20.10.2016 год. 18.00ч.

 

 

Дата 10.09.2016 год.                                    Подпис и печат:

Биляна Житарова

Изпълнителен директор на Фондация ЕКИП

Проект „Новото утре!“ – подкрепа за предучилищно образование и интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа Договор: BG05M2OP001-3.001-0101- С02, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

––––––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––-

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „НОИР 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от ЕСИФ.