Във връзка с изпълнението на проект „Активно гражданско застъпничество за НЕуязвимост на младите хора от община Дупница“ Сдружение „Амала – Приятели проведе кръгла маса с представители на местната власт и представители на ромската общност за представяне на резултатите от проведените Застъпнически кампании.
Местните власти се ангажираха с разрешаването на част от проблемите, които изложиха участниците в работните групи като предприемане на стъпки за издаване на удостоверения за търпимост на жилищата, консултиране и съдействие за издаване на удостоверения за собственост, данъчна оценка и др. Поставяне на контейнери в ромските квартали, облагородяване на един от кварталите. Младите хора от общността бяха доволни от поетите ангажименти от страна на местната власт, също така и удоволетворени от това, че имаха възможност да участват в процесите на взимане на решения за подобряване на живота на своите общности.
Проектът „Активно гражданско застъпничество за НЕуязвимост на младите хора от община Дупница“ има за своя основна цел да стимулира гражданската активност и да изгради капацитета на млади представители на ромската общност за провеждане на застъпнически кампании и инициативи, да подобри уменията им да упражнят своите права и да участват активно в процесите за взимане на решения, както и за намаляване на икономическите и социални различия. Проектът е насочен към местните ромски общности и към местните власти в лицето на публични и държавни институции, доставчици на социални, здравни и образователни услуги, НПО.
Изпълнението на проектните дейности допринесе за:
– Стимулиране на гражданската активност на младите хора от ромската общност
– Изграждане на капацитет за провеждане на застъпнически кампании и инициативи
– Подобряване на уменията на представители на уязвими групи да упражнят своите права и да участват достойно в процесите на вземане на решения, както и за намаляване на икономическите и социалните различия
В рамките на проекта в обучение по „Обществени и граждански компетенции“ , „Застъпничество и овластяване“ бяха включени 60 младежи на възраст от 18 до 29 години. В резултат на придобитите умения и компетенции се повиши капацитета, знанията, самочувствието и увереността на младежите за изразяване на активна гражданска позиция и включване в обществения живот и в процесите на взимане на решения по публични политики. Участниците сами идентифицираха проблеми по които да работят и изготвиха сценарии за провеждане на четири застъпнически кампании на местно ниво на следните теми: „Равен достъп до качествено образование“, „Узаконяване на незаконни жилища на улица Джерман“, „Асфалтиране на ромските квартали в град Дупница“ и „Поставяне на контейнери в четирите ромски квартала за по-чиста околна среда“.
Това стимулира и засили ролята и активното им участие в обществения живот на местната общност и спомогна за тяхното самоорганизиране и овластяване.
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014.