Име на проект : Предотвратяване на сексуалната експлоатация и насилието към деца

Номер : BGR029

Обхват на проекта : Момчилград, Перник, Кюстендил, , , ,

Начало на проекта(месец/година) : 09/2005

Край на проекта(месец/година) : 12/2005

Бюджет : 42 978 USD

донор : УНИЦЕФ

Партньори : КЕЪР Интернешънъл България; Фондация “Развитие на детето и семейството”, гр. София; Сдружение ”Шанс и закрила”, гр. Хасково

Целева група :

100 деца – формални и неформални лидери от училищната общност от Перник, Кюстендил и Момчилград; 100 педагогически съветници, психолози и педагози от Кюстендил, Перник и Момчилград; 75 местни експерти – представители на различни ведомства и организации, имащи отношение към проблема насилие; 50 родители

Програмен сектор : Социална закрила и развитие

Описание на проекта :

Предистория: Извършването на насилие над деца, между деца и от деца е проблем от съществено значение за цялото общество. Насилието върху деца и юноши е сериозно нарушаване на техните права (чл.19 от КПД) и по силата на Закона за закрила на детето насилие над дете е “всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие, пренебрегване, търговска или друга експлоатация, водеща до действителна или вероятна вреда върху здравето, живота, развитието или достойнството на детето, което може да се осъществява в семейна, училищна и социална среда.” Основна функция при формиране на личността на децата и юношите имат семейството и училището. Поради тази причина родителите, учителите, педагогическите съветници, социалните работници и други специалисти, работещи с деца, са натоварени с голямата отговорност да подпомагат детето в неговото развитие и възпитание, както и да съдействат за формирането в детето на ценностна система и адекватен поведенчески модел. Цели на проекта и очаквани резултати: Основната цел проекта е намаляване броя на децата в риск от насилие или жертва на насилие посредством мобилизиране на местни ресурси за създаване на механизми за развиване на устойчива социална мрежа от професионалисти, местни власти, образователни и социални институции, семейства и деца, развиване и предлагане на услугата превенция на насилието, която значително ще способства за намаляване случаите на насилие над деца, както и за идентифициране на проявите на насилие в най-ранен етап. За постигане на основната цел на проекта, а именно намаляване броя на децата в риск от насилие или жертва на насилие, проектът си поставя няколко основни задачи : Да се създадат модели на ефективно сътрудничество на местно ниво чрез обучение на мултидисциплинарни екипи по превенция на насилието в три общини на страната. Да се издаде помагало по превенция на насилието и оценка на риска, което ще повиши компетенциите на педагогическите съветници, психолозите и педагозите за работа по проблема. Да се повишат компетенциите на ниво училище за работа по проблема, свързан с насилието при децата, като се проведат обучения за педагогически съветници, психолози и педагози пилотно в трите общини. Да се повишат компетенциите на децата за активно включване в работата по проблема. Да се окаже помощ на родителите и да се провокира тяхната активност в работата по превенция на насилието

Услуги :

1. Провеждане на редица обучения за представителите на целевите групи: • Обучение за оказване а подкрепа при изграждането на социална мрежа за превенция на насилието • Обучения за запознаване с методиката за Оценка на риска и проблемното поведение при децата и младежите • Обучения за съвместна работа по проблема – разработване на пилотни програми за превенция на насилието 2. Извършване на супервизия • Супервизия на работните групи при разработването на набор от скринигови и диагностични инструменти за оценка на агресивното поведение • Супервизия на работните групи при разработването и пилотирането на програми за превенция на насилието на ниво училище

Материали :

• Изготвен Сборник с пилотните модели за превенция на насилието на училищно ниво

Резултати :

Повишен капацитет на 75 местни експерти за работа в мултидисциплинарен екип по превенция на насилието. Изградена местна мрежа за превенция на насилието срещу деца в три пилотни общини..Повишен капацитет на 100 педагогически/училищни съветници, психолози и учители за изпoлзване на методиката за Оценка на риска от насилие над деца. Повишен капацитет на 150 формални и неформални училищни лидери, родители и учители за съвместна работа по превенция на насилието чрез разработването на превантивни програми на ниво училище