Име на проект : Подобряване достъпа до здравни услуги на ромски жени и деца в селски райони

Номер : BGR 026

Обхват на проекта : 16 села и малки градове в четири целеви района на България: Благоевград ,Варна Русе Монтана

Начало на проекта(месец/година) : 08/2005

Край на проекта(месец/година) : 07/2008

Бюджет : 616 000 евро

донор : Правителство на Холандия, програма Матра 2

Партньори : КЕЪР Холандия (водеща организация) ; Фондация “Здравни проблеми на малцинствата”- България

Целева група :

 • Ромски жени и деца в селски рейони
 • Лични лекари, сестри, медицински специалисти от системата на здравеопазването

Програмен сектор : Социална защита и развитие

Описание на проекта :

Проблемите, които проектът се опитва да разреши, са: осигуряването на равен достъп до здравни услуги, повишаване на здравното образование и подобряване на здравното състояние на ромските жени и деца в селските райони.
Основните причини, поради които ромите не се възползват напълно от услугите на българската здравна система, са бедността, по- ниската здравна култура и съществуващите на места дискриминационни нагласи по отношение на общността.
В селските райони някои от проблемите на групите в неравностойно положение са по-остри. Нивото на образование в тези райони е по-ниско в сравнение с това в градските общини, а нивото на неграмотност е 2-2.5 пъти по-високо. Детската и майчина смъртност в селските райони е особено тревожна. Изолацията и отдалечеността на някои селски райони от здравните завадения, лошите условия на живот, недостатъчното и нездравословно хранене, ниското ниво на образование са фактори, които водят до липса на здравна превенция и адекватни здравни грижи.
В по-неблагоприятно положение в селските райони са ромските жени и деца. Те не винаги могат сами да взимат решения, които засягат собственото им здраве и благосъстояние. Ромската жена изпълнява предимно функцията на домакиня, чиято основна грижа са семейството и спазването на традициите. Но в същото време жените са най-широко отворени да възприемат новото, информацията, касаеща интересите на собственото семейство. В този смисъл, за да се подобри нивото и достъпа до здравни услуги сред ромите, от ключово значение e да се работи именно с ромските жени.

Услуги :

1. Насочени към здравни медиатори – роми, общопрактикуващи лекари, медицински сестри и други здравни специалисти, работещи в системата на здравеопазването в целевите райони:

 • провеждане на обучения на роми-медиатори по специализирани програми;
 • провеждане на обучения на общопрактикуващи лекари, медицински сестри и други здравни специалисти, работещи в системата на здравеопазването, насочени към запознаване с ромската култура и традиции, както и със спецификите, касаещи здравето на ромите;
 • срещи с местните общности, обмяна на опит.
 • 2. Насочени към ромските жени:
 • подобряване осведомеността и отговорността относно здравните проблеми на тях самите и общността;
 • създаване на групи за самопомощ.
 • 3. Насочени към ромските младежи:
 • подобряване осведомеността и отговорността на младежите относно здравните проблеми и по-специално към тези, свързани с възпроизводството;
 • здравно образование в основните училища;
 • медицински прегледи в училищата.
 • 4.Насочени към популяризирането на проблема от страна на медии и неформални организации:
 • защита и поддръжка на реформи в системата на здравеопазването;
 • включване на експерти роми в Министерството на здравеопазването;
 • медийно отразяване на проблемите, свързани със здравеопазването на ромите;
 • провеждане на разяснителни кампании и различни инициативи в училищата, подкрепящи здравното образование

Материали :

 • Специализирана обучителна програма за ромски медиатори, лекари, медицински сестри и т.н., работещи в райони с преобладаващо малцинствено население;
 • Информационни материали – брошури, постери, видео филм;
 • Представително социологическо изследване за здравното състояние на ромите в целевите райони на проекта;

Резултати :

 • Установяване на минимален праг на здравни грижи за ромските жени и деца, който да включва задължителни здравни програми в целевите райони;
 • Осигуряване от страна на самите ромски жени на подкрепа на здравните инициативи и свързаните с тях социални практики;
 • Стимулиране на по-сериозен интерес сред ромската младеж към проблемите, свързани със здравеопазването и по-специално – към тези около възпроизводството;
 • Повишаване на капацитета и разбирането на работещите в системата на здравеопазването по отношение на спецификите, свързани с ромското здраве;
 • Осигуряване на достъпни и подходящи здравни грижи на ромските жени, съобразени максимално с културните и езиковите характеристики на общността.