Име на проект : Подкрепа за развитието на базирани в общността социални услуги за млади хора с увреждания и включване на техните родители във Враца, Дряново и Ловеч

Номер : BGR023

Обхват на проекта : Дряново, Ловеч , Враца ,Габрово

Начало на проекта(месец/година) : 06/2005

Край на проекта(месец/година) : 05/2006

Бюджет : 55 720 евро

донор : Фондация Акцион Менш и Фондация Робърт Бош, Германия

Партньори : БАЛИЗ

Целева група :

  • Млади хора между 18 и 35 години с интелектуални, физически и многостранни увреждания, настанени в новоизградените за тях отделения в дневните центрове в Ловеч, Дряново и Враца.
  • Местните организации на БАЛИЗ
  • Новоназначения и настоящия персонал на дневните центрове
  • Родители на деца, младежи и млади хора с увреждания от дневните центрове
  • Държавните и местни власти

Програмен сектор : Социална подкрепа и развитие

Описание на проекта :

Проектът е продължение и допълнение към предходен, реализиран от КЕЪР България в периода 2002 – 2003 г., който обхвана същите три дневни центъра за деца с увреждания и имаше за цел да подобри качеството на рехабилитационните и социалните услуги в центъра. Този проект доразвива и оформя в цялостен вид системата от услуги, предлагани посредством дневните центрове за деца, младежи и възрастни с увреждания във Враца, Дряново и Ловеч.Главната цел е активно да се допринесе за интеграцията на хората с увреждания и техните семейства в българското общество, както и да се укрепят демократичните структури в дневните центрове.

Подцели:

  • Повишаване капацитета на персонала за осигуряване на качествени услуги и адекватно посрещане на нуждите на новосъздадените групи за млади хора с увреждания в дневните центрове.
  • Засилване на капацитета на местните организации на БАЛИЗ чрез обучение в разработването на проекти и тяхното управление, както и по-нататъшно развитие на клоновете на организацията и възможностите й за влияние.
  • Подпомагане на сътрудничеството между дневните центрове, местните власти, родителските организации и други отговорни институции за развиване и поощряване на алтернативни услуги в общността за хората с увреждания.

Основните дейности по проекта:
1. Оценка на нуждите
2. Набиране на персонал в новоизградените отгрупи за млади хора между 18 и 35 години
3. Квалификация и последващо обучение на персонала
4.Екипна супервизия за персонала на дневните центрове за деца, младежи и млади хора с увреждания
5.Изпълнение на малки проекти в общността, насочени към създаване на възможности за изграждане на трудови и професионални умения за младите хора с увреждания на възраст между 18 и 35 години
6.Подкрепа за семейно-консултативните центрове на местните родителски организации
7.Подкрепа за развитие на алтернативни услуги и грижа за хората с увреждания

Материали :

Доклад за проведено изследване на нуждите по отношение на базираните в общността услуги за деца и младежи с увреждания в Ловеч, Враца и Дряново

Резултати :

Разработени обучителни програми и обучителни материали в следните основни области::
Приложени специфични методи за работа с хора с увреждания на възраст от 18 – 35 години
Разработена система за мониторинг и оценка на малък проект в общността
Развитие на центровете за семейна подкрепа;
Изготвени Стратегии за развитие на центровете за семейна подкрепа
Изготвени Стратегии за развитието на нови базирани в общността услуги за хора с увреждания