Име на проект : Пилотно изграждане на система за наблюдение на детския труд в България

Номер : BGR 028

Обхват на проекта : София, Кърджали

Начало на проекта(месец/година) : 08/2005

Край на проекта(месец/година) : 01/2007

Бюджет : 65 000 US$

донор : Международната организация по труда по линия на Международната програма за премахване на детския труд

Партньори : Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката, Държавната агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане, ИА “Главна инспекция по труда”, Агенция по заетостта, социални партньори, общински власти и НПО

Целева група :

  • Деца въвлечени в най-тежки форми на труд като деца на улицата, деца в селското стопанство, деца работещи в семейното стопанство, деца сексуално експлоатирани с търговска цел, деца жертви на трафик, деца въвлечени в други незаконни дейности.
  • Семейства на деца въвлечени в най-тежки форми на труд
  • Учители
  • Лекари

Програмен сектор : Детски труд и закрила на детето

Описание на проекта :

Описание на проекта: Проектът цели пилотно изграждане на система за наблюдение на детския труд в България чрез: • Изграждане на институционална рамка включваща съответни структури с конкретни задачи и правомощия. Предвижда се на централно ниво, в Министерство на труда и социалната политика, да бъдат създадени Национален съвет срещу детския труд и Звено срещу детския труд. На местно ниво ще бъдат създадени 4 Местни комисии за действие и 4 мултидисциплинарни екипа от наблюдатели. • Повишаване капацитета на структурите с цел пилотиране на системата за наблюдение на детския труд в следните области и сектори – работа на деца на улицата, селско стопанство, семеен бизнес, трафик и други незаконни дейности. • Пилотиране на системата за наблюдение на детския труд чрез идентифициране, оценяване, оттегляне и насочване към конкретни услуги на деца въвлечени в най-тежки форми на труд (фаза на наблюдението), както и проследяване, събиране на информация и проверка на регистрираните случаи (последваща фаза). Проектът ще бъде изпълняван в четири пилотни общини – район Красна поляна, район Връбница и район Сердика в Столична община, както и в община Кърджали. Изборът на пилотните общини е направен съобразно степента на разпространение на най-тежки форми на детски труд, особено между социално уязвими етнически общности, както и изразената политическа воля и желание на местните власти да участват в проекта.

Услуги :

• Обучение на национално и местно ниво – държавни и общински структури, местни комисии за действие и мултидисциплинарни екипи от наблюдатели, включващи представители на Отделите за закрила на детето, областните инспекции по труда, регионалните инспекторати по образование, полиция, социални партньори, неправителствени организации, учители и лекари. • Повишаване на информираността на родители, учители, лични лекари и други по въпросите на детския труд и неговите най-лоши форми. • Предоставяне на конкретни услуги – социални, образователни, професионално обучение и други съобразно идентифицираните потребности.

Материали :

• Наръчник за наблюдение на детския труд, включващ формуляри за наблюдение на детския труд • Карта на партньорите и доставчиците на социални, образователни и други услуги на територията на пилотните общини • Ръководство за работа с деца въвлечени в най-тежки форми на труд, най-вече деца, работещи на улицата