ФОНДАЦИЯ ЕКИП в партньорство с ОБЩИНА СВИЩОВ, реализират проект № BG05М90Р001-2.032-0004 „Услуги за ранна интервенция на уврежданията и семейна подкрепа в Община Свищов“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М90Р001-2.032 “Социално включване в общността“.

 

От месец юли 2019 год. стартира услуга в общността „Услуги за ранна интервенция на уврежданията и семейна подкрепа в Община Свищов”.

 

ФОНДАЦИЯ ЕКИП, в качеството си на бенефициенти обявява процедура:

За набиране, подбор и назначаване на 2 експерти в изпълнение на Дейност № 1. „Първоначално проучване и идентифициране на семейства в риск“ по проект „Услуги за ранна интервенция на уврежданията и семейна подкрепа в Община Свищов“.

 

1. Описание на длъжността ЕКСПЕРТ ЗА ОЦЕНКА НА СИТУАЦИЯТА – 2 специалисти:

 • Проучват актуалната нормативна база за регламентиране на работата в мултикултурна среда;
 • Изготвят диагностичен инструментариум за проучването – разработват Карта за оценка на семейната ситуация“ и „Карта за първоначална оценка на дете в риск от развитие на увреждане или друга специална нужда“. изследователска методика за осигуряване на актуална информация за деца на възраст 0-6 г., обхванати в системата за предучилищно образование и непосещаващи детска градина, вкл. подготвителни за училище групи.
 • Провеждат емпирично проучване сред целевите групи.
 • Участват в теренна работа  с цел идентифициране  на семейства с деца в риск необхванати от социалната и образователната система.
 • Събират, обобщават и анализират информация и данни.
 • Изготвят обобщен доклад с данните от проучването.

2. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността „експерт“ в изпълнение на Дейност № 1. „Първоначално проучване и идентифициране на семейства в риск“ по проект „Услуги за ранна интервенция на уврежданията и семейна подкрепа в Община Свищов“

 • степен бакалавър в областта на социалните,педагогическите или психологическите науки
 • минимум 5 години опит за работа с рискови и малцинствени групи, в т.ч. представители на ромската етническа общност;
 • опит в изготвяне на анализи и подготовка на аналитични доклади;
 • Познаване на националната култура и на етнокултурата на децата и семействата;
 • Познаване на нормативните актове в системата на народната просвета, Конвенцията на ООН за правата на детето, Закона за закрила на детето и др.

3. Необходими документи за участие в подбора:

 • Заявление /по образец – Приложение № 1/
 • Автобиография /по образец – Приложение 2/;
 • Копие на диплома за завършена степен на образование релевантно на длъжността, за която се кандидатства;
 • Копие на документи за професионална квалификация ;
 • Копие на документи, удостоверяващи трудов стаж и/или опит в социалната сфера.
 • Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни /по образец Приложение № 3/.

Забележка: Кандидатите, които не са представили пълен комплект документи или представените документи не отговарят на изискванията за заеманата длъжност няма да бъдат допуснати до втори етап на конкурса.

 

 

4. Срок и място за подаване на документите:

Подаването на документите на експертите по Дейност № 1 от проекта ще се извършва до 17.00 часа на 14.07.2019 год.  в офиса на фондация ЕКИП в гр. Бургас , ул. „Царр Иван Шишман“ № 20.или на e-mail: ecip_2014@abv.bg

5. Подбор на кандидатите

Подборът на експерти по Дейност №1 на проекта се извършва чрез подбор по документи.

Комисията селектира кандидатите, отговарящи на критериите за образование и професионален опит и съставя протокол.

Документите за експертите по Дейност 1 ще се разглеждат на 15.07.2019 год. от 10.00 часа от комисия, определена със заповед на Изпълнителния директор на фондацията в офиса на фондацията в гр. Бургас, ул. Цар Иван Шишман“ № 30.

Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи.

 

Длъжносттите се заема чрез сключване на трудов договор. Общият брой часове за изпълнение на заданието от 1 експерт е 200 часа.

 

 

 

Допълнителна информация може да получите на телефон 0892229242 и/или в офиса на фондацията.

 

01.07.2019                                                                                                    Б. Житарова

Изпълнителен директор

Фондация ЕКИП