МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА, „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

Проект „Услуги за ранна интервенция на уврежданията и семейна подкрепа в община Свищов” № BG05М90Р001-2.032-0004, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М90Р001-2.032 “Социално включване в общността“.

 

ОБЯВА ЗА РАБОТА

ФОНДАЦИЯ ЕКИП в партньорство с ОБЩИНА СВИЩОВ, реализират проект № BG05М90Р001-2.032-0004 „Услуги за ранна интервенция на уврежданията и семейна подкрепа в Община Свищов“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М90Р001-2.032 “Социално включване в общността“.

От месец юли 2019 год. стартира услуга в общността „Услуги за ранна интервенция на уврежданията и семейна подкрепа в Община Свищов”.

ФОНДАЦИЯ ЕКИП, в качеството си на бенефициенти обявява процедура за набиране, подбор и назначаване на персонал в Център за ранна интервенция на уврежданията и семейна подкрепа, както следва:

 

1. Психолог – 0,5 щатна бройка;

2. Социален работник – 2 щатни бройки;

3. Логопед – 0,5 щатна бройка;

4. Педагог – 2 на 0,5 щатна бойка;

5. Рехабилитатор – 0,5 щатна бройка;

6. Медицинска сестра – 0,5 щатна бройка;

7. Методически консултант – 0,5 щатна бройка;

8. Логистик – 0,5 щатна бройка;

9. Медиатор – 1 щатна бройка;

10. Хигиенист – 1 щатна бройка.

 

1. Общи изисквания към специалистите:

1.1. Да познават нормативната уредба в областта на закрила на децата, социалните услуги за деца и семейства и здравна грижа за деца:

• Закон за закрила на детето; Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето; Закон за социално подпомагане и правилника за неговото прилагане; Етичен кодекс за работа с деца; Наредба за критерии и стандарти за социални услуги за деца; Закон за предучилищното и училищното образование.

1.2. Отлични комуникативни способности;

1.3. Умения за работа в екип;

1.4. Умения за междуинституционално сътрудничество;

1.5. Отговорност, коректност, организираност.

 

2. Основни задължения и специфични изисквания за отделните позиции:

3.1. Психолог:

Основни задължения

Оказва помощ на семействата на деца със социално-емоционални проблеми. В задълженията му се включва оценка на социално-емоционалното и познавателното развитие на детето, както и оценка на взаимодействието дете-родител. Работата на психолога включва също психологическа подкрепа на семейството, помощ във взаимоотношенията между родителите и детето, психологическа работа с деца със социално-емоционални и поведенчески проблеми. Психологът консултира индивидуално и/или в група родителите; при нужда оказва методическа помощ на учителите и персонала на детски градини за приобщаване на деца от целевата група.

Специфични изисквания

• Образование – висше, степен „Бакалавър“ или „Магистър“;

• Професионално направление – „Психология”;

• Професионален опит – минимум 3 година стаж в сферата на социалните услуги с деца от рискови групи между 0 и 6 години и техните семейства;

• Компютърна грамотност;

• Допълнителни квалификации и опит: стратегии, форми и средства за диагностика и терапевтични намеси при деца от целевата група.

 

3.2. Социален работник:

Основни задължения

Оказва помощ на семействата, които се обръщат към услугите по ранна интервенция. В задълженията му влиза информиране на семействата по въпросите на социалните права и облекчения, предоставяни от държавата; информиране на семействата и свързване с организации, оказващи помощ и услуги в общността. Помага на семействата да ползват правата и облекченията на база на българското законодателство. Участва в оценката на реалните потребности на семейството от финансова, материална, обучителна и друг вид подкрепа. Взима участие в търсене на ресурси за семейството.

Работи в посока посредничество между семейството и специалистите по конкретни въпроси, свързани с планиране на график за провеждане на занятия, обмен на информация и дейности. Пряко отговаря за воденето и отчитането на задължителната документация, водена в ЦРИУСП.

Специфични изисквания

• Образование – висше, степен „Професионален бакалавър“, „Бакалавър“ или „Магистър“;

• Професионално направление – „Социални дейности“, „Социална педагогика“, „Здравен и социален мениджмънт” или друго релевантно на длъжността направление;

• Професионален опит е предимство;

• Компютърна грамотност;

• Допълнителни квалификации и опит в социалната сфера и работата с деца са предимство.

 

3.3. Логопед:

Основни задължения

Оказва помощ на семействата на деца със забавяне в езиково-говорното развитие или нарушения в комуникацията, предизвикани от различни причини. Работи за развиване на комуникативни способности на детето, формиране на средства за общуване с близкото му обкръжение, с връстници и възрастни в общността. Помага при усвояване на допълващи системи за комуникация (картинки, жестове, символи).

Специфични изисквания

• Образование – висше степен „Бакалавър“, „Магистър“ ;

• Професионално направление – „Специална педагогика“, профил: „Логопедия“;

• Професионален опит – минимум 1 година стаж в сферата на социалните услуги с деца от рискови групи между 0 и 6 години и техните семейства. Практически опит при работа с деца с увреждания и техните семейства;

• Компютърна грамотност;

• Допълнителни квалификации и опит: алтернативни методи за развитие на комуникативни умения при деца със специални потребности.

 

3.4. Педагог:

Основни задължения

Оказва помощ на семействата на деца със забавяне в познавателното развитие или риск от забавяне. Работи индивидуално или в група, с оглед развитие на първоначални умения за взаимодействие между децата, обща игра, което е важна крачка за доброто им приобщаване в детска градина. Оценява нивото на познавателно развитие на всяко конкретно дете и предлага занятия за усвояване на академични умения. При нужда реализира дейности в детска градина, подкрепяйки и подпомагайки методически учителите от образователната система, както и работи в партньорство в тях.

Специфични изисквания

• Образование – висше, степен „Бакалавър“ или „Магистър“;

• Професионално направление – „Начална или предучилищна педагогика“/“Социална или Специална педагогика“/“Психология“;

• Професионален опит – минимум 1 година стаж в сферата на социалните услуги с деца от рискови групи между 0 и 6 години и техните семейства;

• Компютърна грамотност;

• Допълнителни квалификации и опит: методики за оценка, диагностика и терапевтиране на обучителни трудности.

 

3.5. Рехабилитатор:

Основни задължения

Оказва помощ на семействата на деца с двигателни нарушения или в риск от развитие на такива. Работата му е насочена към развиване на двигателни умения, повишаване на независимото функциониране в ежедневието, профилактика на вторичните нарушения. Рехабилитаторът дава препоръки за адаптиране на средата към специалните нужди на детето, както и помага при избора и осигуряването на помощни средства. Реализира дейности и занятия в индивидуална и групова форма, насочени към развитие на обща и фина моторика, сензорно-интегративни дейности.

Специфични изисквания

• Образование – висше, степен „Професионален бакалавър“, „Бакалавър“, „Магистър“;

• Професионално направление – „Рехабилитатор“ или „Кинезитерапевт“;

• Професионален опит – минимум 1 година стаж в сферата на социалните услуги с деца от рискови групи между 0 и 6 години и техните семейства. Практически опит при работа с деца с увреждания;

• Компютърна грамотност;

• Допълнителни квалификации и опит: не се изисква, но е предимство.

 

3.6. Медицинска сестра:

Основни задължения

Консултира семействата по въпросите на здравето на детето. Участва в първичния прием на децата, където се запознава с наличната медицинска документация, историята на раждането, семейната анамнеза. Участва в оценката на физическото развитие на детето. Дава препоръки на семейството по въпросите на дневния режим, храненето, съня. Помага за изграждане на навици у родителите за грижа за детето и спазване на хигиенни норми и здравна профилактика. Подпомага работата на останалите специалисти от екипа по Ранна интервенция. Поддържа контакти с медицински заведения, лични лекари и други медицински специалисти, които насочват децата в риск към услугите по ранна интервенция, с цел ранното им и по-пълно обхващане.

Специфични изисквания

• Образование – полувисше, висше степен „Бакалавър“;

• Професионално направление – „Медицинска сестра“, „Медицински фелдшер“;

• Професионален опит – минимум 1 година стаж в сферата на социалните услуги с деца от рискови групи между 0 и 6 години и техните семейства;

• Компютърна грамотност;

• Допълнителни квалификации и опит са предимство.

 

3.7. Специалист в социална услуга – Методически консултант:

Основни задължения

• Подпомага и насочва екипа от специалисти за спазване на Методиката за предоставяне на услуги по ранна интервенция;

• Подпомага и насочва екипа от специалисти при осигуряване на услуги с високо качество и стандарти;

• Създава и поддържана ефективни работни контакти с други ведомства и външни организации, създаване на мрежа и партньорства;

• Подкрепя и консултира специалистите за навременно и правилно попълване и съхранение на документацията, свързана с дейността в ЦРИУСП (регистри, дневници и документация);

• Подпомага екипа при разработването на работни планове, вътрешни отчети и индивидуални работни планове.

Специфични изисквания

• Образование – висше, степен „Магистър“;

• Професионално направление – „Социални дейности“, „Специална педагогика“ или „Психология“;

• Доказан професионален опит в дейности по закрила на детето – минимум 5 г. в сферата на социалните услуги за деца от рискови групи между 0 и 6 години и техните семейства;

• Компютърна грамотност;

• Допълнителни квалификации и опит: в областта на семейно-медиираната интервенция; алтернативни методи, стратегии, форми и средства за диагностика и терапевтични намеси при деца от целевата група; организационни умения.

 

3.8. Логистик:

Основни задължения

• Извършва различни дейности сред целевите групи на проекта;

• Предоставя необходимата основна и специфична информация за дейностите по проекта, които пряко касаят семействата в общността;

• Разпространява информация и документи във връзка с изпълнение на дейностите сред целевата група;

• Участва в срещи, консултации и пътувания.

Специфични изисквания

• Образование – висше, степен „Бакалавър“ или „Магистър“;

• Професионално направление – хуманитарна специалност;

• Доказан професионален опит в дейности по закрила на детето – минимум 5 г. в сферата на социалните услуги за деца от рискови групи между 0 и 6 години и техните семейства;

• Компютърна грамотност;

• Допълнителни квалификации и опит са предимство.

 

3.9. Медиатор:

Основни задължения

Провежда работа на терен, включително и чрез посещения на домовете – открива случаи, установява първоначален контакт с представители на целевите групи, поддържа връзки, информира, ориентира, посредничи.

Планира и провежда срещи с представители на различни здравни, образователни, социални и други институции за представяне на информационни материали за популяризиране на услугите по Проекта.

Подпомага останалите специалисти в услугата при реализация на дейностите по отношение на връзката „специалист – семейство”;

Специфични изисквания

• Образование – средно;

• Професионален опит е предимство;

• Допълнителни квалификации и опит са предимство.

 

3.10. Хигиенист:

Основни задължения

Осигурява чиста, изрядна и подредена работна среда в помещенията на ЦРИУСП, отговаряща на хигиенните норми и изисквания. Поддържа входното пространство пред входа на социалната услуга, както и прилежащите площи. Сътрудничи и съдейства на специалистите от екипа по РИ.

Специфични изисквания

• Образование – основно, средно;

• Професионален опит е предимство;

• Допълнителни квалификации и опит са предимство.

 

ІІ. Необходими документи за участие в подбора:

Желаещите да заемат съответните длъжности подават Заявление с приложен пакет от документи до Кмета на Община Свищов. Набора от документи включва:

• Заявление /по образец – Приложение № 1/;

• Автобиография /по образец – Приложение 2/;

• Копие на диплома за завършена степен на образование релевантно на длъжността, за която се кандидатства;

• Копие на документи за професионална квалификация;

• Копие на документи, удостоверяващи трудов стаж и/или опит в социалната сфера;

• Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни /по образец Приложение № 3/.

 

Забележка: Кандидатите, които не са представили пълен комплект документи или представените документи не отговарят на изискванията за заеманата длъжност няма да бъдат допуснати до втори етап на конкурса.

 

III. Срокове и място за подаване на документите:

Подаването на документите на кандидатите за персонал в ЦРИУРП ще се извършва до 17.00 часа на 15.07.2019 год. в деловодството на общинска администрация – Свищов.

 

IV. Етапи на подбора

• Подбор по документи

Комисията селектира кандидатите, отговарящи на критериите за образование и професионален опит и съставя протокол. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати се обявяват на информационното табло във фоайето на Община Свищов на 16.07. 2019 г. Допуснатите до интервю кандидати се уведомяват по телефона за датата и часа, на който ще се проведе интервюто с тях.

• Провеждане на интервю с допуснатите кандидати

Интервюто с допуснатите кандидати се провежда на 19.07.2019 г. в офис на Проекта в Община Свищов. Всеки кандидат трябва да се яви за интервюто в часа, който му е определен по график.

Чрез интервю се проверяват мотивацията, професионални компетенции, уменията за работа в екип, нагласите за вземане на решения, нагласите за работа с деца с увреждания и личностните качества, проучване на нагласите за работа с представители на рискови социални групи.

Оценяване и класиране на кандидатите: Комисията съставя Протокол. Списъкът с класираните кандидати се обявява на информационното табло в сградата на Община Свищов.

 

Длъжностите се заема чрез сключване на трудов договор.

Допълнителна информация може да получите в стая № 42 в сградата на Община Свищов или на телефон: 0631 60285; 0892229242.

 

 

Б. ЖИТАРОВА

Изпълнителен директор

Фондация ЕКИП