Стартира проект

ЗА РАЗКРИВАНЕ НА социална услуга В ОБЩИНА СВИЩОВ:

 Център за социална рехабилитация и интеграция

         На 01.08.2013 г. стартира проект – „Толерантност към различието” – Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с увреждания над 18 години / ЦСРИ /. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.13 „Живот в общността”, съфинансиран от Европейския Социален Фонд на Европейския съюз. Общата стойност на проекта е 84 091.84 лева. Проектът ще се реализира в рамките на  15 месеца, като предоставянето на услугите ще обхване период от 11 месеца.

Партньорска организация, Фондация ЕКИП – гр. София.