„Модели за превенция на насилието в училище“, Хариета Манолова – обобщение на опита за работа по превенция на насилието в училище в Перник, Кюстендил и Момчилград; описание на методологията и конкретните резултати във всяка община: Мрежа за превенция на насилието, Учлищни проекти, Въпросници за оценка на риска от насилие в училище, Карти на услугите; изводи и препоръки за бъдеща работа.

„…Насилието е част от реалността в която живеем и обект на насилие може да бъде всеки от нас или нашите близки. Слабите и различните са по-уязвими и имат нужда от закрила и подкрепа. Децата често стават жертва на насилие, поради своята незрялост и неопитност и дълг на възрастните и цялото общество е да ги предпазва и закриля, да създава сигурна и защитена среда, в която децата да се развиват според своите възможности и индивидуални потребности. Добрата практика показва, че най-ефективната работа във връзка с насилието над и от деца е организиране и насочване на усилията на всички институции, свързани със закрилата на децата, НПО, родители, професионалисти, самите деца и повишаване капацитета на цялата общност за работа по предотвратяване на насилието…изказваме благодарност на всички деца и юноши, които се включиха в този проект от училищата в Перник, Кюстендил, Момчилград, с. Равен и с. Звездел“.