Номер: BG 051PO 001-5.2.07-0155-C-0001

Обхват на проекта: Област Кърджали, Община Момчилград, гр.Момчилград, с.Равен, с.Нановица, с.Звездел, с.Биволяне, с.Пазарци, с.Върхари, с.Лале, с.Ново Соколино, с.Вряло, с.Чуково, с. Джелепско, с.Ауста, с. Девинци, с. Постник, с.Горско Дюлево, с.Неофит Бозвели, с.Пиявец, с.Садовица, с.Птичар

 

 

Начало на проекта (месец/година): 01.01.2011г.

Край на проекта (месец/година): 02.2012г.

Донор: АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Партньори : Водеща организация – Община Свищов, Партньор – Фондация „ЕКИП”

Целева група : Лица с различни видове трайни увреждания, с намалена работоспособност 50 и над 50%,които поради здравословното си състояние са в невъзможност сами да организират социалния и битовия си живот. Самотно живеещи възрастни хора, които не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си.60 лица

Описание на проекта :

– Формиране на екипа за организация и управление на проекта

– Разработване на общ работен проектен план и система за вътрешен контрол и мониторинг

– Провеждане на встъпителна конференция. Издаване на информационни материали.

– Осигуряване на консумативи и материали, свързани с предоставяне на услугите

– Набиране и подбор на кандидатите за социален асистент и домашен помощник

– Разработване на план за обучение. Провеждане на въвеждащо обучение.

Провеждане на поддържащи обучения.

– Назначаване на социалните асистенти и домашните помощници.

– Набиране на заявления от потенциалните потребители. Изготвяне на социални оценки на потребностите и подбор на потребителите на услугите. Сключване на договори с потребителите.

– Изготвяне на индивидуални планове на всеки потребител

– Консултиране на социалните асистенти и домашни помощници. Консултиране на потребителите на услугите.

– Популяризиране на проекта.

– Заключителна конференция. Издаване на информационни материали с резултатите.

Услуги: Създаване на условия за подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора чрез предоставяне на социални услуги в общността, като се насърчават равните възможности на уязвимите групи и интегрирането им в социална среда.

– Доразвиване на услугите ”Социален асистент” и ”Домашен помощник” за хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора в Община Момчилград.

– Повишаване професионалните компетенции и мотивация на социалните асистенти и домашни помощници чрез провеждане на обучения, консултации и супервизия.

– Чрез услугата Социален асистент да бъдат насърчени потребителите за активно участие в живота на общността и за социално включване.

– Да се повиши общественото самосъзнание относно социалната интеграция на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора.

– Да се подобри и доразвие партньорството между местната власт и НПО.