През 2023 година Фондация ЕКИП продължава предоставянето на услуги в Общностен център за ранно детско развитие „Надежда“ Бургас по Проект BG05M9OP001-2.004-0001-С-01 „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда”, гр. Бургас, безвъзмездно финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Услугите ще се предоставят в 3 направления (подппроекти):

1.Ранна интервенция на уврежданията.

2. „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа и индивидуална и групова работа с деца и родители, които не са от уязвими групи с цел посещение на детска градина“;

3. „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“.

Дейностите, които предлагаме се базират на предишната ни работа в Общностния център за ранно детско развитие в гр. Бургас  (от 2016 год.) отчитайки наблюдаваните и анализирани тенденции., както и на предоставяне на услуги в Център за ранна интервенция на уврежданията в гр. Свищов в периода 2018-2020 година.

Ранната интервенция на уврежданията

Основна цел на услугата е да бъдат осигурени адекватни интегрирани услуги за деца с увреждания или в риск от увреждане и техните семейства гарантиращи достъпа до качествена грижа в зависимост от потребностите на децата, техните индивидуални потребности. Това ще допринесе за преодоляване на социалното изключване в община Бургас, овладяване на последиците от бедността сред децата до 7 годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.

Целева група са деца със специални нужди, новородени на възраст от 0 до 7 год. възраст, които имат увреждане или са в риск от развитие на увреждане, или имат друга специална нужда, която влияе на развитието им, както и техните семейства.

Към тази група спадат деца както деца които имат диагностицирано увреждане от медицински специалисти или ТЕЛК, така и деца за които съществува риск  от развитие на увреждане, поради: налично изоставане в двигателното,езиково-говорното, познавателно, социално и емоционално развитие; рискова бременност и раждане; родени недоносени деца; наличие на фамилна обремененост.

 

Семейното консултиране и подкрепа за деца и родители включва мерки за подкрепа на настоящи и бъдещи родители и децата им, както и бъдещи родители от рискови групи в т.ч.  бременни жени,  майки на бебета,  родители и членове на семейството. Чрез психологическа подкрепа, консултиране, информиране, насочване и придружаване на бъдещи/настоящи родители целим формиране и развитие на родителски умения, изграждане и укрепване на ефективна връзка родител-дете, повишаване на самочувствието и увереността на родителите, разширяване на личната им перспектива и подкрепа.

Едновременно с консултирането, специалистите предоставят информация по въпроси на репродуктивното здраве, методите на контрацепция, болестите предавани по полов път. Медиаторите и медицинските сестри придружават при необходимост жени при посещение при личен лекар и гинеколог.

Екипът ни работи с родителите за усвояване на подходи, които да подпомогнат приобщаването на детето към правилата и живота в детската градина, а в по-късен етап реодоляването на социалното изключване и изграждане на умения, необходими за равен старт в училище, преодоляване на езиковата бариера. В мултидисциплинарния екип работят лекар-педиатър, легар гинеколог, социални работници, психолог, медицинска сестра, акушерка, медиатори и юрист.

В рамките на проекта за ОЦРДРРП „Надежда“, Бургас Фондация ЕКИП предлага и услуга, насочена към редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата чрез провеждане на профилактични прегледи на деца до 7 г.

Работата на екипа цели осигуряване на детска консултация и превенция на заболяванията сред деца от рискови групи, както и родители на новородени и на малки деца, които са уязвими, изолирани и/или не са регистрирани при общопрактикуващ лекар или не го посещават. Медицинският екип съставен от лекар-педиатър, стоматолог и медицинска сестра провежда периодично наблюдение и оценка на деца по отношение на тяхното здравословно състояние и психомоторно развитие. Здравните специалисти редовно наблюдават зъбния статус на децата, общото здравословно състояние, цветоусещане, правят редовни изследвания на слуха, следят за признаци на далтонизъм, дислексия и др. заболявания. След нашите консултации някои от децата бяха насочвани за допълнителни прегледи и лечение при външни здравни специалисти.

В услугата са обхванати деца от уязвими групи, изложени на риск в т.ч. от общности с различен етнически произход, деца от семейства в безработица, деца на родители получаващи социални помощи, деца на семейства живеещи при лоши битови условия. Също така услугата се предоставя на деца от семейства без общопрактикуващ лекар или такива, чийто общопрактикуващ лекар не е педиатър; деца от семейства без здравна осигуровка; деца от семейства, в които не се полага достатъчна грижа за децата; деца с увреждания и такива със здравословни проблеми. Екипът включва лекар-педиатър, стоматолог, медицинска сестра и медиатор.