ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕАЛИЗИРАНЕТО НА

ПРОЕКТ: BG051РО001-5.2.13-0008-С0001 „Толерантност към различието”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана  от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Партньор в изпълнението на проекта е Фондация ЕКИП.

С реализирането на този проек, в гр. Свищов е създаден ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ. Предоставянето на социалната услуга за потребителите стартира на 01.12.2014 година.

Центърът се помещава на първи етаж, в сградата на Учебен комплекс „Алеко Константинов” на ул. „33 Свищовски полк” № 67. Към входа е изградена рампа, с което се улеснява достъпа за ползвателите на социалната услуга.

Материалната база включва 3 работни помещения и санитарен възел.

Предвид характера на услугата, възрастта и особеностите на потребителите, наличните кабинети се ползват както за индивидуална, така и за групова работа.

С цел повишаване качеството на предоставяните услуги е осигурено допълнително обзавеждане в кабинетите, съобразено с предназначението им.  С това са подобрени условията за работа, създадена е по-приятна и привлекателна обстановка за потребителите.

До 30.05.2014 г. пред Договарящия орган са представени  четири междинни отчета, за изпълнение на дейностите по проекта с искане за междинно плащане. В резултат на отговорното отношение на екипа за управление на проекта и качеството на предоставяните услуги от специалистите в ЦСРИ, изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане е издал Заповед № РД 01 – 742 от 09.06.2014 2014 г., съгласно която, от 01.11.2014 г. Център за социална рехабилитация и интеграция става държавно делегирана дейност.

 

 

Ръководител проект – Ася Михайлова                                                            19.08.2014 г.