Име на проекта : Център за обществена подкрепа – Момчилград

 

Обхват на проекта: Област Кърджали, Община Момчилград и кметства към община

Начало на проекта : 01.01.2011г.

Държавно делигирана  дейност от 2012 г.

Партньори : Фондация ”ЕКИП” – обучения и супервизия на персонала

Целева група :

• деца от непълни семейства,деца настаненив семейства на близки и роднини и деца с риск от изоставяне,деца оставени без родителски грижи;

• деца с противообществени прояви;

• деца с риск от отпадане от училище,отпаднали от училище и необхванати от учебния процес;

• деца от община Момчилград,настанени в институция;

• деца от социално слаби или многодетни семейства;

•  деца с емоционални и поведенчески проблеми;

• деца с увреждания,при които е прекратена предоставянето на услугата”Дневен център за деца с увреждания”;

• дете,чиито родители са със здравословни проблеми и при тях съществува опасност от увреждане в развитието им;

• деца от ромската общност с проблеми в социализацията и адаптацията; -общо 40 деца

Услуги :

По превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции чрез подготовка,организиране и провеждане на:

• социални,психо-социални и психологически консултации;подкрепа на родителите в грижите за децата;

• пре-натална и пост-натална грижа-социално консултиране по време на бременността и в след родовия период на майки в риск да изоставят децата си;

• семейно планиране:

• консултиране в сферата на репродуктивното здраве;контрацептивни методи;болести,предавани по полов път;проактивен подход към високо рискови общности;

За деца с увреждания и техните семейства

• семейно консултиране и подкрепа за повишаване на родителския капацитет за отглеждане на децата,педагогическа помощ и консултиране,правна защита,подготовка и провеждане на ресурсна подкрепа на деца със специфични образователни потребности;

За деца с противообществени прояви.

• психо-социална подкрепа за преодоляване на кризата в развитието,професиалната,педагогическата и психилогическата подкрепа за създаване на умения за общуване и самоконтрол,развиване на адекватни жизнени и социални умения;

По превенция на насилието и подкрепа на децата;

• социална и психотерапевтична работа с деца,жертви на насилие и техните семейства;

• срещи и консултации с родители,семейства и родственици на деца-потенциални/предполагаеми обекти на насилие;

• социална,психотерапевтична работа с деца потенционални/предполагаеми обекти на насилие;

Превенция на отклоняващо се поведение.

• консултиране и подкрепа за деца с отклоняващо се поведение и семействата им;извънкласни занимания и дейности;

• образователни програми за правата и задълженията на гражданите и санкциите при нарушаването им;

Превенция на отпадането от училище

• индивидуално консултиране и подкрепа на децата в риск от отпадане от училище;

• консултиране и подкрепа на родители на деца в риск от отпадане от образователната система;

За деца от социално слаби семейства и многодетни семейства:

• консултиране,посредничество,насочване,подкрепа,защита;

За деца с емоционални, поведенчески и психически проблеми:

• индивидуално консултиране и подкрепа на децата и техните семейства;

• посредничество

• включване в групи по интереси в ЦОП