Име на проект : „ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА”

Обхват на проекта : Област: Пазарджик; Община: Стрелча; Град/село: Стрелча, с. Смилец, с. Дюлево, с. Свобода, с. Блатница,

Начало на проекта(месец/година) : 04/2008

Край на проекта(месец/година) : 04/2009

Бюджет : 68 747,68 лева

донор : АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси

Партньори : Фондация ЕКИП

Целева група :

· Лица с различни видове трайни увреждания, с намалена работоспособност 50 и над 50%, които поради здравословното си състояние са в невъзможност сами да организират социалния и битовия си живот и/или са социално изолирани.
· Самотноживеещи възрастни хора, които не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си, поради напреднала възраст и/или различни причини от здравословен характер.

Програмен сектор : Социална защита

Описание на проекта :

Населението на община Стрелча към 01.01.2006г. е 5 779 души, от които 4 845 в гр. Стрелча и 934 – в селата. Хората с увреждания с над 50% загубена работоспособност са 355, а на хората в надтрудоспособна възраст – 1 933. Броят на самотно живеещите възрастни хора е 453
Обща цел :
Общата цел е да се създаде среда за подобряването качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора чрез предоставянето на социални услуги в общността, като се насърчават равните възможности на уязвимите групи.

Основни дейности:
1. Организация и управление на проекта
2. Подбор и назначаване на преките доставчици.
3. Подбор и сключване на договори с потребителите на услуги;
4. Провеждане на въвеждащо и поддържащи обучения, консултиране;
5. Предоставяне на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник”;
6. Популяризиране на проекта.

Услуги :

Услоги Въз основа на направената оценка на потребностите, ще се предоставят следните видове услуги:
·1 Битови и персонални услуги:
текущо почистване; основно почистване; поддържане на лична хигиена; хранене; снабдяване с хранителни продукти, хигиенни материали и лекарства, вещи от първа необходимост със средства на потребителя; заплащане на комунално-битови разходи; палене на печка през зимния период; съдействие за извършване на дребни ремонти.
·2 Медицински услуги:
помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар; проследяване на правилното приемане на лекарства, предписани от лекар; мерене на кръвно налягане; придружаване до личен лекар или друг лекар-специалист и при извършване на различни медицински манипулации и изследвания; помощ при настаняване в болнично заведение; грижи в болницата при необходимост.
·3 Социални услуги (помощ при общуване и поддържане
на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него):
четене на ежедневници и художествена литература; придружаване извън дома – включва разходка, срещи с приятели, посещение на църква и други; организиране на занимания по интереси – карти, шах, табла, плетене, бродиране и други; подпомагане при отглеждане на цветя; подкрепа при кризисни ситуации – загуба на близък човек, тежко заболяване и други.
·4 Административни услуги
съдействие при подаване на документи до: дирекция “Социално подпомагане”, районно управление “Социално осигуряване”, община и други административни структури; съдействие при изготвяне и представяне на необходимите документи за явяване пред ТЕЛК; съдействие за снабдяване с технически помощни средства на хора с увреждания и при тежки заболявания.
Услугите се предоставят при зачитане на личния избор, личното пространство и достойнство на потребителите.

Резултати :

1. Подобрено качество на живот на потребителите;
2. Предотвратяване риска от институционализиране;
3. Социална интеграция на потребителите;