Име на проект : В училището е интересно!

Обхват на проекта : гр. Вълчедръм

Начало на проекта(месец/година) : 10/2008

Край на проекта(месец/година) : 12/2009

Бюджет : 98 210 ЛЕВА

донор : Европейски социален фонд и Правителството на Република България

Партньори : Община Вълчедръм

Целева група:

– ученици и деца от всички основни училища и детски градини в община Вълчедръм;

– учители от същите основни училища и детски градини;

– родители на деца от ромското малцинство.

Програмен сектор : социалната интеграция

Описание на проекта:

 

Обща цел:

Да съдейства за интеграцията към учебно-възпитателния процес на ромските деца и ученици от основните училища и детски градини в гр. Вълчедръм

Специфични цели:

1. Да мотивиранасочи и координира усилията на училищните ръководства и педагогически съветиучилищните настоятелствародителитеместната власт и гражданското общество в град Вълчедръм за създаване на подобри условия за интеркултурно образование

2. Да съдейства за повишаване на образователното ниво и успеваемост на ромските деца и ученици от горепосочените учебни заведения в грВълчедръм

3. Да генерира положителни резултати и практики на толерантност и междукултурно взаимодействие сред общности от различен етнос на местно ниво

Услуги:

v Кръгли маси на тема “Проблеми на образованието при ромските деца и възможности за преодоляването им”

v Създаване на Комисия за образователна интеграция в община Вълчедръм – партньорски модел за спазване на хоризонталните принципи на ЕС – равенство между половете и превенция на дискриминацията и спазване принципите на устойчиво развитие и добро управление

v Обучение за подготовката на учители за работа в мултикултурна среда

v Привличане и задържане на учениците в училище и повишаване на успеха им:

– Клубове за извънкласна дейност

– Осигуряване достъп на децата от предучилищна възраст до подготвителната паралелка

– Допълнителни часове за изоставащи ученици по български език и литература и по математика

– по информационни технологии

v Поощряване на отличниците

v Други дейности свързани с реализацията на проекта – работа с училищата и родителите

v Заключителна среща на проекта

v Популяризиране на проекта и на изпълнението на Общинския План – Програма за изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците на МОН

v Оценка на въздействието

Резултати:

v 20 ромски деца от предучилищна възраст от Детска градина № 1 с осигурен достъп до подготвителната паралелка;

v 92-ма ученика от ромски произход в Гимназия „Димитър Маринов” и 176 ромски ученика от двете основни училища включени в програма от извънкласни дейности

v 50 ромски ученика от двете основни училища в гр. Вълчедръм с повишено ниво на владеене на български език и повишени знания по математика, и 50 ромски ученика с основни компютърни умения (V-VІІІкл.)

v 60 учителя в етнически смесени класове обучени за работа в мултикултурна среда;

v 90 родителя от ромското етническо малцинство включени в дейностите по проекта за повишаване на мотивацията им за интегриране на децата им в образователната система.