Име на проект : Увеличаване шансовете за социална интеграция на лица с увреждания и техните семейства чрез развиване на устойчиви социални предприемачества

Номер : BGR 001

Обхват на проекта : Банско, Монтана , Перник, , ,

Начало на проекта(месец/година) : 09/2001

Край на проекта(месец/година) : 09/2002

Бюджет : 66,474 Евро

донор : Програма ФАР АКСЕС на ЕС

Партньори : КЕЪР Германия (водеща организация); Семинар за гражданска инициатива; Фондация “Густав Вернер”, Германия

Целева група :

  • Деца и млади хора с увреждания
  • Персоналът на дневните центрове
  • Родителски групи

Програмен сектор : Социална защита и развитие, Възможност за икономическо развитие

Описание на проекта :

 

КЕЪР България работи в сътрудничество с три дневни центъра за деца с увреждания. Целта на проекта е да увеличи социалната интеграция на лица с увреждания и техните семейства чрез подобряване капацитета на родителските настоятелства към дневните центрове и да генерира средства и осъществяване на малки проекти, базирани в общността. Родителите влияят на качеството на услугите в дневните центрове, чрез: 1) подобряване програмите в дневните центрове и повишаване качеството на услугите, 2) допълване дейностите, предлагани в дневните центрове, 3) осигуряване средства за подобряване на центровете и услугите, предлагани в тях, и 4) повишаване обществената информираност относно предизвикателствата, които срещат хората с увреждания.
Увеличаването на капацитета на родителските настоятелства и дневните центрове се състои от два главни компонента: обучение и изграждане на социални предприемачества, базирани в общността. Обучителната програма е насочена към 3 главни области: 1) развиване на организационни умения; 2) разработване и изпълнение на бизнес план; и 3) планиране и изпълнение на проект. Семинарите за организационно развитие на устойчиви местни организации се ръководят в партньорство с местни НПО с богат опит и КЕЪР България. На трите родителски настоятелства бе оказана помощ при регистрацията на техни собствени НПО, на които им е позволено да предприемат икономически дейности според новият закон за НПО. Вторият компонент на проекта е осигуряване на техническа подкрепа и наставления за развитие трите устойчиви социални предприемачества (СП). Техническата помощ включва посещения, писане на наръчник и наставнически сесии с екипа на дневните центрове и с членовете на родителското настоятелство. В края на проекта бе издаден и разпространен Наръчник за създаване и управление на устойчиви социални предприемачества.

Проектът допринесе също за разпространението на информация между местни и международни организации, работещи в същата област на специализация. През първата фаза от изпълнението на проекта беше организирано посещение за размяна на опит с партньорски организации и Фондация “Густав Вернер” от Германия с цел нарастване познанието относно съществуващи вече европейски практики в областта на социалната и професионална интеграция на хора с увреждания. През втората фаза експерт от същите партньорски организации подпомогна работата на дневните центрове и родителските настоятелства в усилията им да допълнят пакета от услуги, който се предлага в центровете, извършващи терапевтични дейности.

Делегацията на Европейския съюз в България награди проекта за “най-добър проект” в областта на регионалното и икономическо развитие сред проектите финансирани от Делегацията на Европейската комисия през 2001.

В края на проекта всяко родителско настоятелство имаше създадено устойчиво социално предприемачество, което носи достатъчно средства, за да покрие разходите си, докато намери източник за финансиране на малък проект. Социалното предприемачество е източник на доходи за родителското настоятелство и също така дава възможност на децата и младежите от дневните центрове да придобият практически умения в специфични работни манипулации, които да подобрят тяхната социална интеграция. Потенциалното социално предприемачество включва правене на свещи за местните църкви, оранжерии и производство на найлонови торбички. Социалните предприемачества бяха създадени в дневните центрове и ръководени от родителското настоятелство. Социалните предприемачества се намират в дневните центрове и са управлявани от родителските настоятелства чрез доброволчески екип, съставен от родители, екипа на дневния център и с участието на децата и младежите от дневния център

Услуги :

 

1. Увеличаване капацитета на местните организации, родителските асоциации и доставчиците на социални услуги

2. Разработване на обучителна програма и провеждане на обучение; разпространение на обучителни материали

3. Издаване на Наръчник за устойчиви социални предприемачества

4. Повишаване информираността на доставчиците на социални услуги, родители, общественици и местни власти относно въпросите, свързани с интеграцията на хора с увреждания

5. Предоставяне на възможности за създаване на местна организационна мрежа и учебни посещения, които да запознаят интересуващите се с най-добрите практики

6. Закупуване на оборудване според условията за възлагане на обществени поръчки

7. Предоставяне на техническа помощ и наставления за персонала на Дневните центрове и членовете на Родителското настоятелство

8. Организиране на международни и национални посещения за обмяна на опит

9. Подпомагане местни общински социални служби и Дневните центрове в разработване и изпълнение на интегрирани услуги

Материали :

– Наръчник за социално предприемачество
– Бизнес планове за всяко Родителско настоятелство