Име на проект : Увеличаване капацитета на дневни центрове за деца с интелектуални и физически увреждания в Дряново, Враца и Ловеч

Номер : BGR 014

Обхват на проекта : Дневни центрове за деца с интелектуални и физически увреждания в Дряново, Враца и Ловеч , , ,

Начало на проекта(месец/година) : 05/2003

Край на проекта(месец/година) : 05/2004

Бюджет : 42 420 Евро

донор : Aktion Mensch, Германия

Партньори : КЕЪР Германия (водеща организация); КЕЪР България; Българска асоциация на лицата с интелектуални затруднения (БАЛИЗ);

Целева група :

  • Деца с увреждания в трите дневни центъра
  • Ръководители, рехабилитатори и обслужващ персонал на дневните центрове
  • Родители на децата с увреждания

Програмен сектор : Социална защита и развитие

Описание на проекта :

Проекта на КЕЪР България в трите дневни центъра за деца с увреждания имаше за цел да подобри качеството на физиотерапията и социалните услуги в центъра. Чрез този проект КЕЪР България работеше директно с екипите на трите дневни центъра, за да осигури допълнителни рехабилитационни услуги и да увеличи ролята на родителите с цел увеличаване социалната интеграция на деца и младежи с увреждания.

Главните дейности по проекта са:

1. Подобряване качеството на социалните услуги, предлагани в дневните центрове в Дряново, Ловеч и Враца: български експерти, работили с КЕЪР България в минали обучителни програми по социална работа, работиха с персонала на трите дневни центъра относно:

– практически методи за социална работа, насочени към клиента;

-техники за разработване и изпълнение на индивидуални планове за всяко дете ;

– мултидисциплинарна работа в екип;
Проведени бяха семинари за умения по специална социална работа за екипа на дневния център относно подходите за подобряване сътрудничеството с родителите.

2. Доставяне на физиотерапевтично оборудване за клиентите на дневните центрове: В началото на проекта КЕЪР България, заедно с персонала и управлението на дневните центрове, проведе оценка на потребностите на съществуващите рехабилитационни услуги в дневните центрове. Немски експерт даде своята експертиза за избора на мултифункционално рехабилитационно оборудване, което да допълни съществуващите вече рехабилитационни съоръжения.

3. Разработване на механизми за увеличаване участието на родителите в дейностите на дневните центрове. Родителите и членовете на семействата посетиха обучения по развитие на комуникативни умения и рехабилитационни практики в домашна обстановка, целящи да им помогнат да преодолеят стигматизацията и социалната изолация на хората с увреждания и техните семейства. Организирани и подкрепени бяха усилията на родителите за стартиране на групи за самопомощ, които да подпомагат и допълват усилията и работата на специалистите в трите дневни центъра.

Услуги :

Видове предлагани услуги:

1. Обучение по рехабилитация и практика на социалната работа
2. Координация при задълбочена оценка на потребностите
3. Закупуване и доставяне на рехабилитационни материали
4. Улесняване на мрежовата работа и по-голямо участие на семействата
5. Запознаване на обществеността относно специфичните въпроси, свързани със социалното интегриране на деца с увреждания и техните семейства
6. Установяване на устойчиви партньорства с експерти по рехабилитация и социални работници
7. Изграждане на мрежа между асоциацията на родителите и персонала на дневните центрове в трите града
8. Разработване на методи за планиране на подходящи групови и индивидуални дейности с клиентите