Име на проект : Увеличаване капацитета на дневен център за деца с интелектуални затруднения в Перник

Номер : BGR 003

Обхват на проекта : Перник,

Начало на проекта(месец/година) : 09/2001

Край на проекта(месец/година) : 06/2002

Бюджет : 19,622 Евро

донор : Княжество Лихтенщайн

Партньори : КЕЪР Австрия (водеща организация)

Целева група :

  • Деца с увреждания в дневен център – Перник
  • Рехабилитатори и обслужващ персонал на дневните центрове
  • Родителите на децата с увреждания

Програмен сектор : Социална защита и развитие

Описание на проекта :

 

Проектът на КЕЪР България в дневния център за деца с увреждания в Перник има за цел да подобри качеството на физиотерапия и социални услуги в центъра. КЕЪР България работи директно с екипа на дневен център – Перник, за да осигури допълнителни рехабилитационни услуги и да увеличи ролята на родителите с цел увеличаване социалната интеграция на деца и младежи с увреждания.

Четирите главни дейности по проекта бяха:

1) Подобряване качеството на социалните услуги, предлагани в ДЦ – Перник: Местни български експерти, работили с КЕЪР България в минали обучителни програми по социална работа, обучаваха относно: – практически методи за социална работа, насочени към клиента; – техники за разработване и изпълнение на индивидуални планове за всяко дете; – мулти-дисциплинарна работа в екип. Беше проведен семинар за умения по специална социална работа за екипа на дневния център относно подходите за подобряване сътрудничеството с родителите.

2) Доставяне на физиотерапевтично оборудване за клиентите на ДЦ – Перник:
В началото на проекта, КЕЪР България, заедно с персонала и управлението на Дневния Център, проведе оценка на потребностите на съществуващите рехабилитационни услуги в ДЦ.. Известен местен експерт по рехабилитация даде своята експертиза за дизайна на новата сензорна стая и за избора на мулти-функционално рехабилитационно оборудване, което да допълни съществуващите вече рехабилитационни съоръжения. Рехабилитаторите от Дневния Център посетиха курсове, организирани от КЕЪР, за да се запознаят как да използват пълноценно новото оборудване и сензорната стая.

3) Провеждане на сесии за супервизия на социалната работа:Имайки предвид постигнатото досега от проект на КЕЪР България за Супервизия на социалната работа, екипа на ДЦ беше запознат със супервизията на социалната работа като нова форма на професионална подкрепа. Местен експерт по супервизия проведе 12 групови сесии по супервизия на социалната работа с персонала на дневния център. Това спомогна да се осигури продължително увеличаване капацитета на персонала на ДЦ и имаше за цел да ги приравни с международните стандарти. Супервизията беше фокусирана върху съветване, посредничество между общността и семейството, разрешаване на конфликти, работа с етнически малцинства, мрежи и др.

4) Разработване на механизми за увеличаване участието на родителите в дейностите на дневния център в Перник; Родителите и членовете на семействата посетиха обучения по развитие на комуникативни умения и рехабилитационни практики в домашна обстановка, целящи да им помогнат да преодолеят стигматизацията и социалната изолация на хората с увреждания и техните семейства. Беше отпечатана и разпространена до всички членове на семействата, персонала на ДЦ и местни специалисти малка брошура с ръководство за провеждане на допълнителни рехабилитационни упражнения с децата в домашна обстановка.

Услуги :

 

1. Обучение по рехабилитация и практика на социалната работа
2. Координация при задълбочена оценка на потребностите
3. Закупуване и доставяне на рехабилитационни материали
4. Улесняване на мрежовата работа и по-голямо участие на семействата
5. Запознаване на обществеността относно специфичните въпроси, свързани със социалното интегриране на деца с увреждания и техните семейства
6. Отпечатване на малка брошура, ориентирана към семейството
7. Установяване на устойчиви партньорства с експерти по рехабилитация и социални работници
8. Изграждане на мрежа между асоциацията на родителите от ДЦ – Перник и персонала на ДЦ
9. Разработване на методи за планиране на подходящи групови и индивидуални дейности с клиентите

Материали :

– Ръководство за домашна рехабилитация