Име на проект : Управление на социални услуги в Комплексите за социални услуги за деца и семейства в Община Русе България

Обхват на проекта : Община Русе

Начало на проекта(месец/година) : 07/2006

Край на проекта(месец/година) : 06/2009

Целева група :

Деца и техните семейства от Община Русе

Описание на проекта :

Програмата за развитие на социалните услуги в Комплекса за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) е разработена въз основа на Стратегията за закрила на детето на общините и е съобразена с конкретни нужди и приоритети на деца и семейства в риск на територията на общината.Едновременно с това програмата е хармонизирана с българското и международно законодателство и предлага мерки и механизми за изпълнение на основните й цели и задачи, гарантиращи закрила правата на децата и техните семейства. Комплексите за социални услуги за деца и семейства ще продължават да предоставя и развива услуги в следните насоки: • Превенция на изоставянето на деца; • Превенция на рисково поведение при децата и помощ за деца с поведенчески отклонения; • Превенция на отпадане от училище; • Реинтеграция на деца от специализирани институции на територията на общината и намаляване броя на настаняванията; • Осигуряване на възможност за осъществяване на приемна грижа и осиновяване; • Интегриране, помощ и подкрепа на деца с увреждания и техните семейства; • Оказване на съдействие и подкрепа на деца, жертви на насилие и/или експлоатация, включително и най-тежки форми на детски труд; • Подкрепа и консултиране на бременни жени, при които има основателен риск да изоставят детето след раждането; • Подкрепа на деца и семейства от общността;

Резултати :

За повече информация посетете сайта на Комплекса –  www.ksuds.dir.bg