Име на проект : Учене през целия живот и професионално образование и обучение

Номер : BGR019

Обхват на проекта : Всички 6 планови района в страната

Начало на проекта(месец/година) : 08/2004

Край на проекта(месец/година) : 02/2006

Бюджет : EUR 359, 872

донор : Програма ФАР на ЕС

Партньори : КЕЪР Австрия (водеща организация); КЕЪР Интернешънъл България; SRH Learnlife AG, Германия ; Търговско-промишлена палата, гр. Враца, България ; Сдружение ‘Знание”, гр. Ловеч, България

Целева група :

Преки:

 • Учители/обучи тели от целевите 11 професионални училища
 • Директори/ ръководен персонал от целевите 11 професионални училища
 • Млади съкратени учители (под или на 29 г .) от цялата страна
 • Звеното за изпълнение на проекта (ЗИП) към МОН

Непреки:

 

 • Официални образователни и обучаващи институции от системата на професионалното образование и обучение
 • Местни Дирекции “Бюро по труда”, Областни служби по заетостта, РИО на МОН, университети и други институции
 • Обучителни центрове изнесени в индустрията и местния бизнес
 • Други социални партньори и заинтересовани лица
 • Местните общности

Програмен сектор : Социална закрила и развитие

Описание на проекта :

Общата цел на проекта е да подкрепи цялостната реформа на професионалното образование и обучение посредством осигуряване на качествено прилагане на системата за “учене през целия живот”, която да подобри конкурентноспособността и приспособимостта на работната сила.
Специфична цел на проекта е да подкрепи обновяването на професионалните училища и да повиши техния капацитет с оглед посрещане на нуждите от обучение през целия живот на местните общности. Също така проектът цели да засили сътрудничеството между училищата и работодателите

Услуги :

1. Провеждане на обучения за Управление на грантова схема и оказване на техническа подкрепа за екипите от МОН и МТСП и техните областни структури
2. Преглед на нуждите от обучение на професионалните училища
3. Разработване на обучителни програми за професионалните училища
4. Провеждане на обучения за учители, администрацията и директорите на 11 професионални училища
5. Изготвяне на печатни материали и видео филми
6. Разпространение на резултатите до заинтересованите политически и административни структури и до обществеността

Материали :

– Обучителни програми и материали
– Дипляни, брошури
– Печатни материали и видео филми

Резултати :

 • Подкрепа на ЗИП към МОН за ефективно управление на всички аспекти на грантовата схема
 • 15 програми за обучение на обучители (съгласно т. 4.2a от Техническото задание) разработени и готови за приложение
 • 200 учители да получат необходимите умения за провеждане на обучения за млади хора от групи в неравностойно положение
 • 100 учители да имат основни познания по информационни и комуникационни технологии
 • 40 директора и ръководен персонал да подобрят своите умения за ефективно управление на училища
 • 100 съкратени млади учители да придобият капацитет да работят с малцинства, хора с увреждания и възрастни.
 • Персоналът и ръководният екип на професионалните училищ