Име на проект : Техническа помощ за реформа на социалните услуги за деца в 10 пилотни общини. Компоненти 3 и 4 от проект “Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България”

Номер : BGR 013

Обхват на проекта : Областите Бургас, Хасково, Монтана и Русе , , , ,

Начало на проекта(месец/година) : 01/2003

Край на проекта(месец/година) : 11/2003

Бюджет : 1,045,400 Евро

донор : Програма ФАР на Европейския съюз

Партньори : КЕЪР Австрия (водеща организация); Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения; FICE Европа

Целева група :

  • Институционализирани деца
  • Деца в риск в България
  • Персонал на институции за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителска грижа

Програмен сектор : Социална защита и развитие

Описание на проекта :

Проектът “Техническа помощ за реформа на социалните услуги за деца в 10 пилотни общини” е част от по-големия проект “Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България”, главната цел на който е да подобри и защити правата на децата в България чрез използване на механизми за работа в общността, които ще доведат до повишаване благосъстоянието на децата като де-институциализация, превенцията на изоставянето, услуги за децата на улицата и ефективни алтернативни услуги, включително и де-институциализация.

Специфичните цели на техническата помощ са:

· Да се развият услуги, базирани в общността с цел намаляване броят на децата в институциите, да се улесни реинтеграцията им от институциите в техните семейства или в алтернативни семейства като дневни центрове в 10-те общини.
· Да подпомогне реформирането на 14 държавни институции за деца с увреждания в съответствие с правителствената програма за повишаване благосъстоянието на детето и с най-добрите практики в грижата за деца в ЕС.
· Да подобри благосъстоянието на децата в 10 общини.

Услуги :

 

1. Разработване на стратегии и планове за действие за реформа на институциите и въвеждане на нови услуги, базирани в общността, съгласно моделите на ЕС.
2. Техническа помощ при въвеждането на нови стандарти и методи на работа на обществото, НПО и доставчиците на услуги от институциите.
3. Разработване и изпълнение на маркетингова кампания, която да повиши информираността и да популяризира ефективността от услугите, предлагани в общността.
4. Оценка на потребностите в институциите и оценка на потребностите, свързана с обучение
5. Интензивно организационно развитие и институционално укрепване на НПО в общността.
6. Разработване и въвеждане на обучителна програма, включваща компетентност на социалната работа и специфични технически умения за доставяне на алтернативни социални услуги, базирани в общността.
7. Изпълнение на пилотни проекти за алтернативни услуги, предлагани в общността.

Материали :

– Насоки за обучение
– Обучителни материали
– Бюлетин за проекта
– Помощни материали

Резултати :

В края на фаза 1:
– 3 годишните стратегии и 18-месечните планове за действие относно реформата на институциите бяха разработени от екип на ЕС и местни български експерти, заедно с представители на съответните институциите.

В края на фаза 2:
– Бяха разработени плановете за действие за реформата на услугите, базирани в общността и реформата на институциите;
– Беше разработена и представена обучителна програма за увеличаване на капацитета на основните заинтересовани и доставчиците на социални услуги във всяка от общините;
– КЕЪР осъществи работи в близко сътрудничество с НПО от 10-те общини;

В края на фаза 3:
– Бяха разработени и представени за финансиране пилотни проекти за доставяне на алтернативни услуги, базирани в общността;