Име на проект : Техническа помощ за Националния съвет по етническите и демографски въпроси (НСЕДВ)

Номер : BGR 017

Обхват на проекта : Проектът се реализира на национално ниво и в 6 целеви общини

Начало на проекта(месец/година) : 12/2003

Край на проекта(месец/година) : 10/2004

Бюджет : 760,000 Евро

донор : Програма ФАР на ЕС

Партньори : КЕЪР Германия (водеща организация); КЕЪР Интернешънъл България; Балканска фондация за междукултурно образование и разбирателство “Дайвърсити”; Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”

Целева група :

  • Ромски и други деца в класове със смесен етнически състав;
  • Ромски помощник-учители;
  • Учители в училищата;
  • Родители на ромски деца;
  • Училищни настоятелства;
  • Местни общности;
  • Представители на публичната администрация, които работят с ромски клиенти;

Програмен сектор : Социална защита и развитие

Описание на проекта :

Целта на проектния компонент, осъществяван от Консорциум КЕЪР, е да предостави техническа помощ на НСЕДВ, Министерството на образованието и науката и Министерството на културата да преодолеят с общи усилия дистанцията между ромите и българското общество в контекста на нуждите за развитие на населението и човешките права. Това може да бъде постигнато чрез повишаване на стандартите за начално образование, превенция на социалната изолация и активна подкрепа на социалната интеграция на ромското население.

Услуги :

1. Подобряване на посещаемостта в детски градини, предучилищна подготовка и началните класове в 100 класа;
2. Обучение на 300 учители и 100 ромски помощник-учители за прилагане на интеграционна междукултурна програма в 100 класа за предучилищна и начална подготовка (1-4) клас;
3. Въвеждане на национално ниво на междукултурна образователна програма за началните училища;
4. Интегриране на 100 млади роми със завършено средно образование в публичната администрация;
5. Разработване на стратегия за обществена осведоменост и кампания за създаване на положителен образ;
6. Техническа помощ на НСЕДВ;

Материали :

– Учебна програма и обучителни материали за междукултурно образование с фокус върху ромите;
– Информационни материали, бюлетини, статии;
– Медийна стратегия за подобряване образа на ромите в публичното пространство;
– Два образователни филма;

Резултати :

1 Преквалификация на учители за работа в смесени класове с ромски деца;
2 Квалификация на ромски младежи за помощник-учители;
3 Въвеждане на национално ниво на одобрената от МОН междукултурна образователна програма за началните класове;
4 Съдействие при адаптирането на ромски деца в новата училищна среда;
5 Подготовка на ромски деца до седем годишна възраст за интегрирането им в общообразователни училища.
6 Повишаване на посещаемостта от страна на ромските деца в детски градини, предучилищна подготовка и началните класове;
7 Насърчаване на активното участие на родители, училищни настоятелства и граждански организации при изпълнението и оценката на проекта;
8 Насърчаване на етническата толерантност чрез осъществяване на междукултурни дейности в образователни заведения (детски градини, предучилищна подготовка и училища) с възпитаници от смесен етнически произход, както и извънкласни инициативи с участието на ромски и български деца и родители;
9 Повишаване възможностите за млади роми да започнат работа в публичната администрация;
10 Разработване на стратегия за обществена осведоменост, за да се осигури медийно отразяване на етнически въпроси и да се образова широката публика за потенциала и приноса на ромите като неразделна част от българското общество;