Име на проект : Техническа помощ за изпълнение на проект “Преструктуриране на класическа институция”

Номер : BGR 024

Обхват на проекта : с. Петрово, община Сандански,

Начало на проекта(месец/година) : 01/2005

Край на проекта(месец/година) : 12/2006

Бюджет : EUR 97.332

донор : Австрийска агенция за развитие

Партньори : КЕЪР Австрия

Целева група :

  • 96 деца и техните семейства от ДДМУИ в с. Петрово и 130 деца от общността
  • Екипът в институцията – ръководен, специализиран и помощен персонал, който ще придобие нови умения за работа в институцията, както и за работа с деца и техните семейства
  • Местните власти и екипът на Отдела за закрила на детето в гр. Сандански, – служители от общината, натоварени с планирането, създаването и управлението на социалните услуги на местно ниво
  • Изпълнителните власти, пряко отговарящи за социалното подпомагане на централно ниво, както и институциите в цялата страна
  • Широката общественост

Програмен сектор : Социална защита и развитие

Описание на проекта :

Основната цел на проекта беше да покаже на общините и министерствата как може да се подобри качеството на живот на институционализираните деца посредством преструктуриране на традиционните институции.
Разработването и прилагането на действащи механизми за преструктуриране на една класическа институция за деца с увреждания предостави практически модел за въвеждане на реформата за повишаване благосъстоянието на децата в България.
Основните стъпки за преструктуриране на институцията бяха ориентирани към създаване на малки групи от семеен тип, които подпомагат интегрирането на децата в общността. Чрез различни дейности, техническа/методическа помощ, подготовка на персонала, както и развиване на умения за организиране на работата в рамките на институцията според индивидуалните нужди на детето се целеше подобряване качеството на живот на децата от институцията и инициирането на предоставянето на нови социални, образователни и здравни услуги.
Институцията беше разделена на по-малки групи за живеене, а персоналът беше обучен и подпомаган да развива и разпределя своята работа според индивидуалните планове за грижа, дневните графици, организационни схеми, длъжностни характеристики.
Където е възможно, децата ще бъдат интегрирани в общообразователното училище и детска градина, както и в дейностите на читалище “Слово” и дневен център “Приятели”.
Местната общност беше включена в процеса във възможно най-голяма степен.
Основополагащият принцип на всички дейности по проекта е Конвенцията на ООН за правата на детето, така че там, където е възможно, децата ще бъдат включвани при взимането на решения касаещи самите тях. Наред с това ще бъдат взети мерки за адаптирането на децата към промените в начина им на живот.

Услуги :

• Консултиране и подкрепа при разработване на институционални стратегии и план за действие
• Консултиране и подкрепа при разработване на нови длъжностни характеристики за персонала, както и на операционен план за функционирането на институцията
• Създаване на малки групи за живеене
• Застъпничество за интеграцията на деца и младежите в местните училища
• Специализирано обучение и техническа помощ за професионалния екип от институцията, насочени към повишаване на тяхната компетентност
• Супервизия
• Интегриране на децата в общността.

Материали :

Ръководство за работа с родители н деца с увреждания

Ръководство по рехабилитация за специалисти и родители.