На 28 и 29 април се  проведе първото обучение на НПО в рамките на проекта „Следвай мечтите им“. В него взеха участие представители на НПО от Бургас, Поморие, Карнобат и Средец.

Проектът се финансира по ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО В БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП 2009 – 2014 г. – ВТОРИ КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В обучението се включиха и директорите на ЦНСТ в гр. Поморие, Карнобат и Средец. Темата на обучението беше „Демокрация, права на децата и деинституционализация“. Привидно популярната тема за демокрация и права на детето се оказа всъщност не толкова позната за участниците, особено в контекста на правата на децата настанени в ЦНСТ и особено що се отнася до правото на всяко дете да има семейство, равен достъп до образование и ресурсите на общността. Всеобщото разбиране, че всички деца са без семейства (което не отговаря на реалността) зададе теми за разгорещени дискусии. Бяха споделени противоречиви мнения за ролята на семейството, за реалната социализация и приобщаване на децата към живота на общността.