МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА, „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

От 01.07.2019 год. Фондация ЕКИП (бенефициент) и Община Свищов (партньор) стартират изпълнението на проект „Център за услуги за ранна интервенция на увреждания и семейна подкрепа“, BG05M9OP001-2.032 „Социално включване в общността“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Проектът е с продължителност 18 месеца и обща стойност от 199999,80 лв. Ще се осъществява на територията на Община Свищов в специално обособени и подготвени за целта помещения в гр.Свищов.Целева група на услугата са минимум 50 семейства с деца на възраст 0-6 години, които са с увреждане или в риск от развитие на увреждане или имат друга специална нужда, която влияе върху качеството на живот в семейството, изправя го пред риск от социално изключване и бедност.

Основната цел на проекта е намаляване на риска от социално изключване и бедност на семейства, в които се полагат грижи за деца с увреждания, в риск от увреждане и/или със специални нужди, чрез осигуряване на интегрирани услуги за социално включване в „Център за ранна интервенция на уврежданията и семейна подкрепа“ в гр. Свищов.

Специфични цели:

1. Предоставяне на услуги за ранна интервенция на уврежданията на 50 деца в ранна детска възраст и техните семейства с цел подобряване достъпа до интегрирани услуги в общността, подобряване на семейната среда и качеството на живот, както и предотвратяване на настаняването на деца в услуги от резидентен тип в общността.

2. Професионална подкрепа за уязвимите семейства с цел разширяване на възможностите им за независим и самостоятелен живот и повишаване на мотивацията и възможностите за участие в заетост, чрез психологическо консултиране, обучения по ключова компетенция 5 „Умения за учене“ – Мотивационно обучение, ключова компетенция 7„Инициативност и предприемачество“ и приложни техники за изработване на сувенири и малки предмети за бита.

3. Развиване и утвърждаване на ефективни механизми за междусекторно сътрудничество и услуги на местно ниво.

Услугата е интегрирана и се основава на специфичните нужди на семейството и на детето,като ще им осигури професионална подкрепа с цел активно приобщаване,насърчаване на равните възможности и подобряване пригодността за заетост.

Дейностите в Центъра ще повишат способността на семействата да се справят с житейски ситуации в т.ч. бедност, безработица, социална изключеност и ще подобрят грижите за децата.Това ще доведе до икономически и социални ползи спрямо отделния индивид и общността/обществото.

Мобилна работа и ранно идентифициране на семейства в риск ще бъде важна част от превантивната работа на екипа.

Входът към услугата ще бъде максимално отворен,достъпен, улеснен, като ще се съблюдават принципите за равни възможности и недопускане на дискриминация и прозрачност.

За членове на семействата ще се осигурят обучения по КК№5 „Мотивационно обучение” и №7″Инициативност и предприемачество“ с цел придобиване и прилагане на умения за активно поведение на пазара на труда.

Популяризиране на услугата ще стимулира родители,местни общности и институции за отговорно включване в проекта и развиване на междусекторно сътрудничество.Дейностите ще се осъществява от мултидисциплинарен екип.

В резултат от предоставените интегрирани услуги очакваме увеличаване броя на семейства с деца в риск от увреждане/спец. нужди или с диагностицирано такова на местно ниво, които са възстановили трудовата си активност и/или са започнали да търсят работа.

Целева група по проекта са 50 семейства с деца на възраст 0-6 години, живеещи на територията на Община Свищов, които имат увреждане или са в риск от развитие на увреждане или имат друга специална нужда, която влияе на развитието им, както и техните семейства. Това са деца в риск от забавяне в развитието и включва:

– семейства с деца с идентифицирано забавяне в една или повече области на развитие;

– деца в риск от забавяне, включително недоносени бебета, бебета, родени с ниско тегло и такива с усложнения около раждането;

– деца в риск поради биологични или генетични фактори;

– деца в риск от забавяне в развитието поради фактори на околната среда: социално слаби семейства, с ниска степен на формално образование, при случаи на домашно насилие и др.

– деца „с увреждания“, като за такива се считат тези, които имат диагностицирано състояние или нарушение, което ограничава функционирането им в една или повече области на развитие.

 

Капацитетът на услугата е 50 семейства, полагащи грижи за деца от 0 до 6 години с увреждания/в риск от увреждания. За предоставянето на услугата ще работят: социални работници, логопед, рехабилитатор, логистик, психолог, медиатор, мед.сестра, педагог, методически консултант.