Име на проект : Социална интеграция на млади хора с асоциално поведение

Номер : BGR016

Обхват на проекта : Ракитово, Подем, ,

Начало на проекта(месец/година) : 09/2003

Край на проекта(месец/година) : 01/2005

Бюджет : 38,168 USD

донор : Канадска агенция за международно развитие

Партньори : Възпитателно училище интернат – Подем, Възпитателно училище интернат – Ракитово

Целева група :

  • Юноши от Възпитателните училища интернати в Подем и Ракитово
  • Училищния персонал от Възпитателните училища интернати в Подем и Ракитово
  • Местни и държавни институции

Програмен сектор : Социална закрила и развитие

Описание на проекта :

Проектът “Социална интеграция на млади хора с асоциално поведение” е четвъртата фаза от работата на КЕЪР България, изпълнявана в партньорство с Възпитателно училище интернат – Подем. Успешното приключване и добрите резултати, които бяха постигнати при изпълнението на предходните проекти, са добра основа за продължение на съвместната работа както с персонала на Възпитателното училище, така и с живущите в него девойки. Разширявайки полето си на действие, КЕЪР България включи в изпълнението на настоящия проект още едно Възпитателно училище интернат – това в Ракитово.

След напускане на Възпитателните училища юношите и девойките се връщат в същата социална среда, от която са дошли. Липсата на професионални умения, търсени на пазара на труда, и липсата подкрепа от общността са основна причина много от тях да бъдат отново въвлечени в криминални прояви и да бъдат върнати обратно в държавните институции.

Целта на настоящия проект е да подпомогне социалната ре-интеграция на юноши и девойки от домовете в Ракитово и Подем. Съобразно постигането на тази цел проектът беше фокусиран върху следните три основни компонента: (1) обучение на персонала (обучение на обучители) в двата интерната (2); изработване и прилагане на пилотна програма за деца от ВУИ за придобиване на житейски умения, с което да се подпомогне тяхната социална реинтеграция; и (3) въвеждане на програмата за социална интеграция в учебната програма на двете целеви училища.

Устойчивостта на проектните резултати беше гарантирана от обучение на персонала в преподаване на жизнени умения. 40 човека – учители и възпитатели от двата интерната придобиха познания за самостоятелно изготвяне и изпълнение на програми за професионална подкрепа на момичета и момичета от ВУИ. Те повишиха капацитета и уменията си да водят обучение по Програмата за усвояване на жизнени умения и изпробваха един алтернативен модел за работа с институционализирани деца.

По време на изпълнението на проекта КЕЪР България изготви и започна пилотирането на програма за усвояване на жизнени умения и съдейства за нейното включване в учебната програма на интернатите в Подем и Ракитово. Програмата целеше повишаване шанса на младите хора от ВУИ успешно да се ре-интегрират в обществото след напускане на тези институции. Темите, включени в нея, бяха следните: 1) умения за общуване, 2) изясняване на ценности, 3) овладяване на чувствата, 4) как да избегнем насилието в живота си, 5) конфликти и преговори, 6) решаване на проблеми и вземане на решение, 7) здравно образование, 8) себепознание и 9) управление на времето и стреса.

Министерство на образованието и науката и регионалните инспекторати изразиха подкрепата си за развитието на такава пилотна програма, както и за нейното прилагане в двете ВУИ-та в Ракитово и Подем.

Услуги :

• Оценка на нуждите в двете ВУИ за идентифициране на съществуващи пропуски в образователната система по отношение на социалната интеграция на юношите след напускане на домовете.
• Представяне на проекта – организиране на кръгла маса в Подем и Ракитово с участието на представители на заинтересовани местни и централни власти.
• Изработване на наръчник за обучители – усвояване на социални и жизненоважни умения чрез интерактивни методи на преподаване
• Провеждане на сензитивен тренинг за персонала на двата интерната с цел учителите/възпитателите да бъдат подготвени за ролята на фасилитатори при обучението на децата, както и да бъдат провокирани да изпробват нови методи на работа с децата.
• Обучение на обучители (обучение на персонала) за преподаване на жизнени умения
• Обучение на тема “Работа с девиантно поведение на юноши – консултиране и работа по случай”
• Изготвяне на Пилотна програма за юноши и девойки от ВУИ за усвояване на социални и жизненоважни умения, адаптирана към техния психологичен, социален и образователен профил
• Обучение на юношите от ВУИ Подем и Ракитово – пилотиране на програмата
• Оценка на резултатите и ефективността на проекта от външен експерт
• Представяне на резултатите от проекта – организиране на кръгла маса с представители на МОН, Регионалните инспекторати към МОН и свързани със системата на ВУИ институции .

Материали :

  • Наръчник за обучители – усвояване на социални и жизненоважни умения чрез интерактивни методи на преподаване
  • Пилотна програма за усвояване на социални и жизненоважни умения за подпомагане социалната реинтеграция на юноши и девойки от ВУИ след напускане на интерната
  • Информационни материали