Име на проект : Шанс за децата от дома

Номер : BGR 068

Обхват на проекта : Община Велико Търново

Начало на проекта(месец/година) : 11/2008

Край на проекта(месец/година) : 12/2010

Бюджет : 177 494 лв.

донор : ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Партньори : Община Велико Търново

Целева група :

• 16 деца на възраст от 3 до 18 години, допреди проекта настанени в ДДЛРГ ”Пеню и Мария Велкови” – Велико Търново;
• Персонала в новите два ЦНСТ и в ДДЛРГ;
• Публичната администрация на общинско и регионално ниво, работеща в областта на закрила на детето;
• Местни неправителствени организации, работещи за защита правата на детето;
• Широката общественост в целевата община

Програмен сектор : Човешки права

Описание на проекта :

Обща цел: Да съдейства за укрепване на системата за повишаване блогосъстоянието на децата и деинституционализация на деца посредством предоставяне на услуги в общността

Специфични цели:
1) Да се създадат възможности за достоен и пълноценен начин на живот и подпомагане на личностната и социална интеграция на деца от ДДЛРГ „Пеню и Мария Велкови” – община Велико Търново, чрез създаване и развиване на услугата „Център за настаняване от семеен тип” (ЦНСТ);
2) Да се осъществи необходима и подходяща закрила на 16 деца от ДДЛРГ чрез устойчиво предоставяне на комплексни услуги и обучение на специалисти, работещи с деца.

В ДДЛРГ ”Пеню и Мария Велкови”, гр. В.Търново, са настанени общо 42 деца, 24 момчета и 18 момичета. От общия брой на децата 11 са децата с увреждания. Всички деца, с изключение на едно, посещават учебни занятия. Част от децата поддържат връзка със своите родители.
Проектът съответства на препоръките на ДАЗД за реформиране на ДДЛРГ „Пеню и Мария Велкови” чрез развиване на алтернативни социални услуги и работа с децата за социална интеграция и професионално ориентиране.

Основни дейности:
– Формиране на екипа за организация и управление на проекта;
– Разработване на документация за успешно и ефективно изпълнение на проекта;
– Подготовка, оборудване и обзавеждане на помещенията в двата нови ЦНСТ;
– Подбор и назначаване на персонала на ЦНСТ;
– Обучение на персонала на ЦНСТ, ДДЛРГ и специалисти от системата за закрила на детето;
– Актуализиране на индивидуалните оценки на потребностите на децата от ДДЛРГ;
– Подбор на потребителите на услугите;
– Обменно посещение в ЦНСТ за деца с увреждания в гр. Русе;
– Предоставяне на комплекс от услуги в ЦНСТ;
– Консултиране и супервизия на персонала на ЦНСТ;
– Популяризиране на проекта.