ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На основание чл.2 ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016 Г. ОПОВЕСТЯВА ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Относно: Услуги за информация, публичност и визуализация по проект: „Новото утре!“ – подкрепа за предучилищно образование и  интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа, по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж.

 

Описание: изработка на информационни материали

 

Наименование Брой Описание
1 Подготовка и изработване на информационни табели 8 50 х 60 см, пълноцветни с фолио и ламинат, на 4 мм плексигласова плоскост
2 Дизайн, предпечат и печат на информационно-промоционална брошура 250 А4 150 гр гланцирана хартия двустранно пълноцветни

 

Прогнозна стойност: 3120,00 лева /2600,00 лева без ДДС/

 

Начин на кандидатстване:Всеки кандидат има право да представи само една оферта по настоящата поръчка. Кандидатите трябва да представят ценовите си предложения, срока за изпълнение на доставката и подробно описание на количествените и качествените характеристики на материалите в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020 и/или e-mail: zhitarova@abv.bg и/или на хартиен носител на адрес: гр. София, ж.к. Западен парк, бл. 75, вх. 1, ап.2.

 

За допълнителна информация и контакт: zhitarova@abv.bg

Краен срок за подаване на ценовите предложения : 20.10.2016 год. 18.00ч.

 

Дата 10.09.2016 год.                                    Подпис и печат:

Биляна Житарова

Изпълнителен директор на Фондация ЕКИП

 

Проект „Новото утре!“ – подкрепа за предучилищно образование и интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа Договор: BG05M2OP001-3.001-0101- С02, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

––––––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––-

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „НОИР 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от ЕСИФ.