ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

На основание чл.2 ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016 Г. ОПОВЕСТЯВА ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

Относно: Доставка на Учебни помагала по професионална система „Неогея“ – мултикултурно образование в детската градина по проект: „Новото утре!“ – подкрепа за предучилищно образование и  интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа, по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж. Договор: BG05M2OP001-3.001-0101- С02

 

Описание: Доставка на специализирана литература, дидактически материали за дейността на деца на възраст от 3 до 7 години в Клубове и Ателиета по проекта

 

Наименование

Брой

1 Учебни помагала по професионална система „Неогея“ – мултикултурно образование в детската градина

30

   

 

Прогнозна стойност: 600,00 лева без ДДС

 

Начин на кандидатстване:Всеки кандидат има право да представи само една оферта по настоящата поръчка. Кандидатите трябва да представят ценовите си предложения, срока за изпълнение на доставката и подробно описание на количествените и качествените характеристики на материалите в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020 и/или e-mail: zhitarova@abv.bg и/или на хартиен носител на адрес: гр. София, ж.к. Западен парк, бл. 75, вх. 1, ап.2.

 

За допълнителна информация и контакт: zhitarova@abv.bg

Краен срок за подаване на ценовите предложения : 23.10.2017 год. 18.00ч.

 

Дата 10.09.2017 год.                                    Подпис и печат:

Биляна Житарова

Изпълнителен директор на Фондация ЕКИП

 

 

––––––––––––––––––––– www.eufunds.bg –––––––––––––––––––––

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „НОИР 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от ЕСИФ.