ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

На основание чл.2 ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016 Г. ОПОВЕСТЯВА ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

Относно: Доставка на детски музикални инструменти по проект: „Новото утре!“ – подкрепа за предучилищно образование и  интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа, по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж.

 

 

Описание: Доставка на детски музикални инструменти за дейността на деца на възраст от 3 до 7 години в Клубове и Ателиета по проекта

 

Вид

Брой

1 комплект детски музикални инструменти

40

2 акордеон

10

3 маракаси

130

4 камбанки за ръце

50

7 Дайре

30

8 Комплект перкусионни инструменти – голям

1

 

Прогнозна стойност: 10198,00 /8498,33лева без ДДС/

Начин на кандидатстване:Всеки кандидат има право да представи само една оферта по настоящата поръчка. Кандидатите трябва да представят ценовите си предложения, срока за изпълнение на доставката и подробно описание на количествените и качествените характеристики на материалите в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020 и/или e-mail: zhitarova@abv.bg и/или на хартиен носител на адрес: гр. София, ж.к. Западен парк, бл. 75, вх. 1, ап.2.

 

 

За допълнителна информация и контакт: zhitarova@abv.bg

Краен срок за подаване на ценовите предложения : 05.09.2017 год. 18.00ч.

 

Дата 28.04.2017 год.                                    Биляна Житарова Изпълнителен директор на Фондация ЕКИП

 

Проект: „Новото утре!“ – подкрепа за предучилищно образование и  интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа.

Договор: BG05M2OP001-3.001-0101- С02

Бенефициент: Фондация ЕКИП