ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На основание чл.2 ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016 Г. ОПОВЕСТЯВА ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Относно: Доставка на спортни пособия за децата по проект: „Новото утре!“ – подкрепа за предучилищно образование и  интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа, по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж.

 

 

Описание: Доставка на спортни пособия за дейността на деца на възраст от 3 до 7 години в Клубове и Ателиета по проекта

Вид Брой
1 волейболни топки 50
2 конуси за маркиране 10
3 топки с емоции 60
4 маркери за под крачета 30
5 маркери за под ръчички 30
6 маркери за под 4

 

Прогнозна стойност: 5900,00/4916,66без ДДС/

Начин на кандидатстване:Всеки кандидат има право да представи само една оферта по настоящата поръчка. Кандидатите трябва да представят ценовите си предложения, срока за изпълнение на доставката и подробно описание на количествените и качествените характеристики на материалите в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020 и/или e-mail: zhitarova@abv.bg и/или на хартиен носител на адрес: гр. София, ж.к. Западен парк, бл. 75, вх. 1, ап.2.

 

За допълнителна информация и контакт: zhitarova@abv.bg

Краен срок за подаване на ценовите предложения : 25.09.2017 год. 18.00ч.

 

Дата 12.05.2017 год.                                    Биляна Житарова

Изпълнителен директор на Фондация ЕКИП