ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проект: „Новото утре!“ – подкрепа за предучилищно образование и  интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа.

Договор: BG05M2OP001-3.001-0101- С02

Бенефициент: Фондация ЕКИП

 

На основание чл.2 ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016 Г. ОПОВЕСТЯВА ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

Относно: Доставка на специализирана литература, дидактически материали по проект: „Новото утре!“ – подкрепа за предучилищно образование и  интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа, по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж.

 

Описание: Доставка на специализирана литература, дидактически материали за дейността на деца на възраст от 3 до 7 години в Клубове и Ателиета по проекта

 

Наименование

Описание

Брой

1 Магнитен комплект БГ азбука Комплектът съдържа: Главни букви, Малки букви, Препинателни знаци

12

2 пластмасови табла/илюстрации/ Комплект табла за подготвителна група в детската градина и училище. Комплектът включва  дидактични табла, които могат да се използват за онагледяване на заложеното съдържание по всички образователни направления

21

3 Пирамида на здравословното хранене- Пъзел с 12 части, карти с 54 храни, един зар, кръгли цветни стикери, хранителната пирамида (цветна), черно-бяла хранителна пирамида за фотокопиране и оцветяване

10

4 CD  – засвирили са заслушали Българска народна музика

14

5 CD – популярни детски песни Записи на  популярни детски песни за детска градина

7

6 Кукли петрушки хора  – мъж, жена, баба, дядо, дете и животни  – заек, куче, мишка, котка, лисица, мечкща, вълк, петле, прасенца, таралеж.

17

7 Паравани Параван за куклен театър/макет на тухлена къща/на замък/ макет на ограда/макет на дърво и др.

7

8 кукли явайки Изработени от висококачествени и безопасни материали за деца.

10

9 кукли за настолен театър Животни и хора

10

10 кукли петрушки Животни и хора

10

11 театрални маски Животни, хора, приказни герои

60

12 сигнални жилетки Светлоотразителни, размери за деца от 4 до 7 години.

60

13 мозайки За различни възрастови групи

60

14 конструктори За различни възрастови групи

60

15 светофар Реалистичен дизайн;

Работещи светлини;

Широка, стабилна основа.

Батерии: AA, R6.

Подходящ за деца над 3 години

3

16 дървено конче изработено от дърво, с обли ъгли, гарантиращи безопаснотта боядисано с бои, които са напълно безвредни.

8

17 Сцена за театър направена от комбинация от текстил и дърво

6

18 декори направена от комбинация от текстил и дърво

4

19 Комплект пътни знаци Комплекта включва 5 различни пътни знаци:

• „Стоп“;

• “ Път с предимство“;

• “ Указателна табела за завой надясно“;

• “ Пропусни движещия се по пътя с предимство“;

• “ Внимание, пешеходна пътека“.

• Широка стабилна основа.

Размер: около 70 см.

Подходящ за деца над 3 години

3

 

Прогнозна стойност: 22450,00 лева /18708,00 лева без ДДС/

 

Начин на кандидатстване:Всеки кандидат има право да представи само една оферта по настоящата поръчка. Кандидатите трябва да представят ценовите си предложения, срока за изпълнение на доставката и подробно описание на количествените и качествените характеристики на материалите в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020 и/или e-mail: zhitarova@abv.bg и/или на хартиен носител на адрес: гр. София, ж.к. Западен парк, бл. 75, вх. 1, ап.2.

 

За допълнителна информация и контакт: zhitarova@abv.bg

Краен срок за подаване на ценовите предложения : 15.07.2017 год. 18.00ч.

 

Дата 25.05.2017 год.                                    Биляна Житарова  Изпълнителен директор на Фондация ЕКИП

 

 

Проект „Новото утре!“ – подкрепа за предучилищно образование и интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа Договор: BG05M2OP001-3.001-0101- С02, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

––––––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––-

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „НОИР 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от ЕСИФ.