ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

На основание чл.2 ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016 Г. ОПОВЕСТЯВА ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Относно: Доставка на детски театрални костюми, носии и аксесоари към тях по проект: „Новото утре!“ – подкрепа за предучилищно образование и  интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа, по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж.

 

 

Описание: Доставка на детски театрални костюми за дейността на деца на възраст от 3 до 7 години в Клубове и Ателиета по проекта

 

 

Прогнозна стойност: 18669,60 лева /15558,00 лева без ДДС/

 

Вид

Брой

1 Детски национални ризи за момиче

20

2 Детски национални ризи за момче

40

3 Детски национални сукмани

40

4 Детски калпаци

30

5 Народни носии за момче

55

6 Народни носии за момичета

32

7 Рокля балерина 6
8 Цвички

12

9 Пандели

24

10 Изкуствени цветя – за венче

12

11 Крила за пеперуда

6

12 Крила за калинка

6

13 театрални костюми   за драматизация на различни  приказки

52

 

 

Начин на кандидатстване:Всеки кандидат има право да представи само една оферта по настоящата поръчка. Кандидатите трябва да представят ценовите си предложения, срока за изпълнение на доставката и подробно описание на количествените и качествените характеристики на материалите в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020 и/или e-mail: zhitarova@abv.bg и/или на хартиен носител на адрес: гр. София, ж.к. Западен парк, бл. 75, вх. 1, ап.2.

 

За допълнителна информация и контакт: zhitarova@abv.bg

Краен срок за подаване на ценовите предложения : 15.09.2017 год. 18.00ч.

 

 

 

Дата 3.05.2017 год.                                      Биляна Житарова Изпълнителен директор на Фондация ЕКИП

Проект: „Новото утре!“ – подкрепа за предучилищно образование и  интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа.

Договор: BG05M2OP001-3.001-0101- С02

Бенефициент: Фондация ЕКИП