Име на проект : Професионално обучение на безработни от малцинствени групи в неравностойно положение, компонент от проект “Урбанизация и социално развитие на райони с преобладаващо малцинствено население”

Обхват на проекта : Общините Лом, Пазарджик, Стара Загора, Омуртаг, Венец и Дулово

Начало на проекта(месец/година) : 08/2004

Край на проекта(месец/година) : 01/2006

Бюджет : EUR 200,000

донор : Програмата за развитие на ООН

Партньори : Главболгарстрой АД – водач на консорциума; Българска строителна камара; Дружество “Знание” – София; Фондация “Рома-Лом”; Фондация “Напредък” – Пазарджик; “Надежда за ромите” – Стара Загора; Сдружение “Медникари” – Шумен

Целева група :

  • Малцинствените общности в шестте целеви общини
  • 1000 представители на тези общности като участници в обучителния процес

Програмен сектор : Професионално обучение

Описание на проекта :

Общата цел на проекта е да подобри достъпа до обществени услуги и да намали безработицата сред етническите малцинствени групи в 6 целеви общини. Целта на обучителния компонент на проекта е професионално обучение по строителни умения на 1000 безработни от етнически малцинства в неравностойно положение от целевите общини. Така ще се подпомогне осъществяването на временна трудова заетост чрез включване на част от обучаемите (около 40% от тях).
Дейностите по компонента се осъществяват с активното сътрудничество на Дирекциите “Бюро по труда”. В общините-бенефициенти проектът финансира провеждането на 50 курса /за по 20 души всеки/ за безработни от малцинствен етнически произход.

Обучението се провежда в професионални гимназии или учебни центрове по места от квалифицирани преподаватели по обучителните програми, разработени в рамките на проект “Красива България” и одобрени от Министерството на труда и социалната политика. След курса всеки от участниците ще получи стипендия, а курсистите от околните села в рамките на общината – и средства за ежедневен транспорт. Подборът на мотивирани кандидати за участие в курсовете се осъществява чрез интервю от местните Дирекции “Бюро по труда” и представители на консорциума. Успешно завършилите обучението курсисти ще получат сертификат за професионална квалификация.
Броят и видът на курсовете за всяка община са определени след оценка на мащабите и структурата на безработицата, както и с оглед предстоящите дейности по компонент “Строителство и създаване на временна трудова заетост”.

Услуги :

 

· Професионална квалификация ще получат 1000 души от малцинствен етнически произход (от тях около 100 ще си осигурят дългосрочна работа).
· 400 трайно безработни с временна заетост в строителните обекти на проекта

Материали :

– Изследване на нагласите и мотивацията на обучаемите преди започване на курсовете
– Доклади на обучителите
– 50 курсови доклада