Проектът се изпълнява по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”

Бенефициент по проекта е Социално-педагогически интернат “Христо Ботев”, с. Драгоданово, обл. Сливен. Партньори в изпълнение на проектните дейности са Фондация „ЕКИП,”Фондация ”Алтернатива за всички”, Сдружение „Агенция Сливенр Бургаски свободен университет – Център по хуманитарни науки.

Специфична цел/цели:

– Повишаване квалификацията на специалисти с педагогически функции от СПИ ”Христо Ботев” с.Драгоданово, Ресурсен център от гр.Сливен, чрез включването им в обучение в по програма на БСУ;

– Интегриране и социализация на учениците със СОП чрез включването им в разнообразни извънкласни форми и други училищни и извънучилищни дейности

– Подобряване на условията в Социално-педагогическия интернат в с.Драгоданово за работа с деца със специални образователни потребности чрез осигуряване на подходящо оборудване и дидактически материали.

С реализиране на проектното предложение се цели да се осигури достъпно и качествено образование  за ученици имащи специални образователни потребности и настанени в специално училище поради девиантни прояви. Те ще бъдат подкрепени като се предоставят условия в социално-педагогическия интернат за допълнителна и качествена работа чрез използване на подходящи дидактически материали. Преодоляването на социалната изолация и дискриминационното отношение към децата с увреждания се подпомага от включването им в разнообразни извънкласни, общоучилищни и извънучилищни дейности с участието на свои връстници, при което им се предоставя добра възможност за изява и за повишаване на знания и умения. Освен с ученици ще се работи с учители и други педагогически специалисти от СПИ „Христо Ботев” с.Драгоданово и Ресурсен център – гр.Сливен, при което те ще повишат своята професионална квалификация като бъдат обучени по програма за работа с деца със СОП от преподаватели от Бургаски свжободен университет. Ще се издаде учебно помагало с добри практики за работа с деца със СОП. С участието на партньори с опит в обучението, образованието,  социалната подкрепа и медийната политика – Бургаски свободен университет, Фондация ”Екип”, Фондация ”Алтернатива за всички” и  Сдружение „Агенция Сливен” в сътрудничество с Ресурсен център – Сливен ще се демонстрира ефекта от мултидисциплинарния подход при решаване на местни и национални проблеми.