Проектът се финансира по  ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО В БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП 2009 – 2014 г. – ВТОРИ КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Тематична област: Демокрация, права на човека и добро управление

Приоритет: Подпомагане на активното гражданство

Вид на проекта спрямо размера на търсеното финансиране: малък

Продължителност на проекта в месеци: 18, начало на проекта 01.11.2014г. 

Място за осъществяване на основните дейности по проекта: Бургас, Карнобат, Поморие и Средец

Специфични цели:

✔ Насърчаване и подобряване на гражданското включване в каузите на неправителствените организации

✔ Насърчаване на доброволчеството

Партньор:  Асоциация „Интегра България“

Обосновка: Политиката на деинституционализация (ДИ) на деца в България е основана на зачитане правата на детето и принципите на недискриминация. За съжаление, НПО не се припознава като партньор на местните власти в процеса и ресурсът им остава неизползван. През последните години НПО останаха извън обсега на правителствените приоритети. Инвестира се в развитие капацитета на местни власти, администрация, нови услуги, закриване на съществуващи институции. НПО не се припознават като ключов партньор, което на практика ограничава възможността им да развиват капацитета си и да участват компетентно и активно в процесите. Проектът прави възможно подобряване на организационното функциониране на НПО на местно ниво, като развива компетенциите им за начина по който да се активизират гражданите и да бъдат въвлечени доброволци в подкрепа на ДИ. В изпълнение на тази цел, предвидените обучения, консултации, местни форуми и кампании с участието на доброволци и граждани ще осигурят ефективно взаимодействие между доставчици на услуги за деца и граждански сектор. Ще има лобиращ и въздействащ ефект върху практическото прилагане на политиките по закрила на децата с фокус към децата от ЦНСТ, ще позиционира НПО и Фондация ЕКИП в местния граждански и институционален контекст.

Основни дейности:

  • Стартираща конференция за представяне на проекта и целите му.
  • Изследване на нуждите от обучение. Очаква се то да очертае тенденции по отношение степента на гражданската активност и дейността на НПО по места, информацията и нагласата към случващата се ДИ, предишен и настоящ опит на НПО и доставчици на социални услуги за включване на доброволци в дейностите им.
  • Провеждане на работни срещи във всяка община с цел идентифициране на участници в обучителните групи.
  • Обучение на НПО  в 4 модула, като последният модул е изцяло с практическа ориентираност, т.к. участниците ще разработят и разпишат собствени мини-проекти за доброволчески инициативи на местно ниво с помощта на консултант. Всеки модул е с продължителност от 2 дни.
  • Апробиране на модели на доброволчество и гражданска инициатива на местно ниво. Мини-проектите ще бъдат с продължителност от 4 месеца и ще получат лимитирано финансиране в рамките на проекта. Чрез дейността ще се демонстрират модели за насърчаване на доброволчество и гражданска активност в подкрепа и защита правата на децата на местно ниво.
  • Обучение на доброволци – изпълнение на тази дейност включва провеждане на информационни кампании и кампания за набиране на доброволци, която ще продължи през цялото време на проекта. Специализирано обучение на доброволците – три двудневни обучения с 20 участници в гр. Бургас.
  • Създаване на Специализиран център за работа с доброволци в гр. Бургас. Специализираният център за работа с доброволци ще бъде сериозен местен ресурс за и след приключване на проектните дейности.Чрез възможностите за продължаващо обучение, консултиране и информиране. Той ще насърчава НПО да работят с доброволци в защита правата на децата изведени от специализирани институции. По този начин доброволчество ще се позиционира трайно и ще засилва ролята на НПО. Не на последно място центърът ще създаде отношение на взаимна свързаност, координация и подкрепа между НПО в големия град и по-малките населени места.