ПРОЕКТ „НОВОТО УТРЕ!“

подкрепа за предучилищно образование и  интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа

BG05M2OP001-3.001-0101

финансиран от Оперативна програма

„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

Проектът се осъществява в партньорство с Община Стралджа, ДГ „Мати Рубенова“, ДГ „Здравец“ и ОУ“Св.Св. Кирил и Методий“ в гр.Стралджа.

Продължителността му е 24 месеца и се осъществява на територията на Община Стралджа. Обхваща деца и семейства от рискови общности в т.ч. с различен етнически произход и/или маргинализирани групи живеещи на територията на общината – гр.Стралджа и 16 прилежащи села.Ще бъдат реализирани дейности в: ДГ „Здравец“ в гр.Стралджа с 2 филиала в с.Лозенец и с.Първенец ; ДГ „Мати Рубенова“ в гр. Стралджа с филиали в с .Войника и с. Зимница; ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с 2 подготвителни групи. Децата от целевите институции по проекта са с разнообразен етнически състав,като процентното съотношение между отделните етноси варира в различните детски градини и училището от 30 до 60%.

Общата цел е да се създадат условия за успешна и трайна образователна,социална и интеркултурна интеграция на деца от етнически малцинства и от маргинализирани групи,съобразени със спецификата на региона и характеристиките на целевите групи.

Основните дейности в проекта са насочени към прилагане на мерки за създаване на благоприятна образователна среда. За целта ще бъдат създадени ателиета и клубове по интереси на територията на целевите образователни институции. Ще се работи в подкрепа на семейството за обучение на децата им и ще се насърчава участието му в образователния процес. Ще се организират вътрешни и публични събития за мултикултурен обмен-празници,концерти,фестивали,както и широки информационни кампании.