Проектът се изпълнява по ОПРЧР, Схема BG051PO001-4.1.04

Партньори в проекта:

ФОНДАЦИЯ ЕКИП

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ ГР. МОМЧИЛГРАД

СОУ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“ ГР. МОМЧИЛГРАД

ОУ ,,Н.Й.Впцаров“

ОУ,,Св.Св.Кирил и Методий“

ОУ,,Васил Левски“

Целодневна детска градина „Зорница“ – град Момчилград

Целодневна детска градина „Щастливо детство“ – град Момчилград

Целта на проекта е подобряване достъпа до интегрираното обучение на деца със специални образователни потребности от община Момчилград, чрез развиване на местни ресурси за прилагане на механизми за функциониране на подкрепяща образователна и социална среда.

Основни дейности:

 Формиране на екипа за организация и управление на проекта

Проучване на нуждите от обучение,

 Организиране и провеждане на обученията

 Идентифициране на СОП на интегрираните в общообразователни училища и детски градини деца

 Изработване на индивидуални образователни програми и планове за развитие на децата със СОП

 Създаване на центрове за работа с деца и ученици със СОП в училищата и детските градини

 Работа с родители на деца със СОП и на деца от общообразователни училища и детски градини, педагози, училищни настоятелства, родителски сдружения

 Създаване на база данни за деца със СОП

 Поддържаща супервизия и консултиране

 Дейности по публичност и информиране