През октомври 2021 год. Сдружение „Амала – Приятели“  и Фондация ЕКИП стартираха партньорския си проект „Активно гражданско застъпничество за НЕуязвимост на младите хора от община Дупница“, който се провежда на територията на община Дупница и селата Крайници и Джерман.

Проектът се реализира по Втори конкурс за стратегически проекти на ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФМ НА ЕИП 2014-2021  в Тематичен приоритет № 3: Овластяване на уязвими групи. (www.activecitizensfund.bg)

Партньорството с Фондация ЕКИП надхвърля предоставянето на подкрепа в краткосрочен план и е свързано с прилагането на системни решения за застъпничество и овластяване на целевата група.

Чрез реализацията на проекта ще се постигне: стимулиране на гражданската активност на представители на ромски общности, изграждане на местен капацитет за провеждане на застъпнически кампании и инициативи,  подобряване уменията на представителите на уязвими групи да упражняват своите права,  да участват в процесите на вземане на решения, както и за намаляване на икономическите и социални различия. Ще бъдат приложени нови методи за застъпничество и овластяване на ромските младежи, чрез серия от обучения и инициирани от участниците застъпнически кампании, които ще бъдат приложени на местно ниво.

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Амала-приятели“ гр. Дупница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

www.activecitizensfund.bg.