ПРОЕКТА СЕ ФИНАНСИРА ПО ПРОГРАМА „ВЯРА В ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВОТО“ на Фондация Лале и OAK Foundation.

Предотвратяването на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции е една от най-важните дейности за изпълнение на държавната политика в областта на обществената грижа за деца, насочена към намаляване броя на децата в специализираните институции и гарантиране правото им да растат в семейна среда.

 

Проектът подпомага изпълнението на Плана за действие в изпълнение на Националната визия за деинституционализация на национално и местно ниво, действащите в момента национални проекти по деинституционализация и такива реализиращи се от НПО на територията на Бургаска област, както и областната стратегия за развитието на социалните услуги за деца и семейства. Също така, проектът е в съответствие с Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция с цел осигуряване защита правата на децата.

Обща характеристика на действащите в момента ЦНСТ е, че работата на персонала е фокусиран изключително върху обгрижването на децата. Почти липсва работа с техните семейства. От една страна това се дължи на трудностите, които срещат специалистите при свързване със семейството. От друга, несъвършенства на Методиките за организацията на работа и определяне числеността на персонала, както и финансовия стандарт за ЦНСТ допълнително затрудняват този процес. Резултатът е един – ограничаване на връзките дете-семейството, което минимизира шансовете за свързване на детето със семейството му, реинтеграция и/или изграждане на привързаност между тях. Цялостното изпълнение на проекта акцентира върху интензивната връзка със семействата и изграждане на трайни отношения с детето.

Фондация ЕКИП има пряко наблюдение върху дейността и координацията между съществуващите в Бургаска област услуги за деца в риск и техните семейства в т.ч. специализирани институции и услуги в общността.

В Бургас има изградени 3 ЦНСТ за деца лишени от родителска грижа, в които вече има настанени деца от ДД „А.Коджакафалията”. В довършителна фаза са 5 ЦНСТ за деца с увреждания.  Общо в услугите от резидентен тип само в гр. Бургас ще бъдат настанени 96 деца без родителска грижа, от които около половината са и деца с увреждания. Немалка част от децата, които са настанени в ЦНСТ и на които предстои настаняване имат семейства. По данни на регионалните координатори на проект „Детство за всички”,преките ни наблюдения върху двукратното оценяване на децата от СУ и провеждането на семейни конференции, около 50-60% от децата имат родители, които биха съдействали за създаване и укрепване на връзката дете-родител.

Ние за първи път ще създадем и развием екип от доброволци в Бургас, който ще приложи нов и различен подход за работа с децата от ЦНСТ и техните семейства. Това не изключва спазване на стандарти, етични и професионални норми на работа, поведение и отношения. В предложения проект доброволци ще оказват допълнително помощ, като работят в индивидуален и групов формат с децата, като ги подготвят за срещите със семействата им и посещенията в домовете им. Така също, доброволците ще подпомагат неформалното общуване дете-родител в семейна среда, ще създаде условия за сближаване и доверие.

В  Бургас ще бъде изграден екип от 20 доброволци на възраст от 18 до 58 години с подходящ професионален опит (социални работници, педагози, психолози), които ще оказват допълнително професионална подкрепа на семействата и при нужда ще ги свързват с други услуги в общността. Екипите в ЦНСТ  ще получат подкрепа, без това да е свързано с допълнителна финансова тежест.

Партньори в проекта са Младежки Културен център в гр. Бургас и Сдружение СОРОПТИМИСТ, Клон Бургас.

Общата стойност на проекта е 33 780 лв.

Повече информация за проекта можете да намерите и в сайта на Център за работа с доброволци към Фондация ЕКИП, Клон Бургас           http://ecip-bg.dir.bg/_wm/basic/?df=12