Име на проект : Превенция на трафика на хора от, към и през България

Номер : BGR 015

Обхват на проекта : Бургас, Враца, Добрич, Перник, Хасково, , , , ,

Начало на проекта(месец/година) : 09/2003

Край на проекта(месец/година) : 09/2004

Бюджет : 60,850 EUR

донор : Община Виена

Партньори : КЕЪР Австрия (водеща организация) ; КЕЪР Интернешънъл България; Фондация “Асоциация Анимус”;

Целева група :

  • Представители на правителствени и неправителствени организации и центрове
  • Държавни власти; лица, участващи при определяне на държавната политика
  • Медии
  • Потенциални жертви на трафик

Програмен сектор : Социална закрила и развитие

Описание на проекта :

Според редица официални източници трафикът е достигнал епидемични размери и никоя страна не е защитена от този проблем. Феноменът e тласкан главно от икономически трудности или други проблеми, които водят до миграция. Безсъмнено трафикът е свързан с половите различия, като вземем предвид, че в него са въвлечени предимно жени и момичета за работа в глобалната секс-индустрия. Същевременно не може да се разчита изцяло на статистиките относно трафика по редица причини, включително и поради “подземния” характер на дейността, която е част от добре организирани престъпни мрежи. Според доклади на ООН и Държавния департамент на САЩ, България е както източник, така и транзитна страна, а в някои от случаите и крайна точка за жени и момичета, незаконно прехвърлени през граница с цел сексуална експлоатация.

Услуги :

· Разработване на методология за момента оценка на нуждите
· Обучения по провеждане на МОН за представители на държавни и неправителствени организации в 5 целеви общини
· Провеждане на МОН по целеви места, с оглед събиране и анализиране на надеждна информация за конкретните въпроси и проблеми, свързани с анти-трафика
· Събиране на база –данни от добри анти-трафик практики на национално ниво.
· Обучения по специфични теми за превенция на трафика и ранна интервенция.
· Предоставяне на малки грантове на местните партньори за осъществяване на информационни кампании на общинско ниво, целящи да повишат обществената чувствителност към темата на трафика.
· Изграждане на ефективна мрежа между агенциите, работещи в областта. а на анти-трафика, която да включва база данни от имена на експерти и институции с тяхната сфера на специализация и информация за контакт.

Материали :

– Брошури, информационни материали;
– Кратък филм и видео клип;
– Методология за провеждане на МОН;
– Финален доклад;
– Създадена база данни от добри анти-трафик практики на национално ниво;

Резултати :

1) Противопоставяне на феномена трафик посредством изнесени в общността превантивни информационни кампании, целящи повишаване разбирането за реалностите на миграцията сред жени, потенциални жертви на трафик, както и пред съответните власти и организации в България;
2) Повишаване на капацитета на изнесените в общността доставчици на социални услуги, образователни институции и лица, за да могат да определят и прилагат ефективно индивидуално съобразени мерки за предотвратяване трафика на жени и момичета;
3) Изграждане на ефективна мрежа между агенциите и организациите отговорни за превенция на трафика и политическите практики в тази област;